SJ SM BN MM BH AR CJ TM AB HD CS VL GJ MH DJ AG OT DB TR GR IL IF CL B TL BR CT BT SV MS SB IS NT HR BV VS BC CV PH GL VN BZ