Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 18 noiembrie 1989


1983. Brigadieri muncind pe șantierul Rafinăriei Midia Năvodari I

Sâmbătă, 18 noiembrie 1989

Vremea este rece cu cer variabil. Cad precipitații slabe mai ales sub formă de ninsoare în nord, nord-est. Vântul suflă slab până la moderat. Pe alocuri ceață asociată cu depuneri de chiciură. Temperaturile minim sunt cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, mai scăzute în depresiunile intramontane și în zonele subcarpatice. Maximele termice sunt cuprinse între minus 3 și +7 grade.

Presa deja e înroșită de mesaje și îndemnuri de mobilizare pentru Congresul XIV. Scânteia tineretului își pune entuziasmul în versuri: Cu Nicolae Ceaușescu clădim/ O lume mai bună, mai dreaptă,/ Și țara, prin noi împreună/ Mai urcă spre piscuri o treaptă. // Congresul e dorul ce mâine/ Luminii îi va face veșmânt/ Triumfători, în arcul carpatic,/ Cu viitorul azi facem legământ,” așa scrie Lidia Mănescu. În Informația Rusalin Mureșanu nu precupețește nicio metaforă să-l evoce pe idolul său: „Eroul Ceaușescu – în funcția supremă:/ E vrerea națiunii, al conștiinței semn,/ De a păstra unite culorile din stemă/ Și neamul să ne fie biruitor și demn.” Te și întrebi de ce mai era nevoie de Congres dacă toată lumea îl voia pe Ceaușescu la butoane necondiționat, fără contracandidat, votat deja de întreaga țară! Pe prima pagină a României libere scrie cu litere de-o șchioapă: „Partidul- stegarul marilor victorii socialiste, conștiința vie a națiunii noastre”. Și continuă: „Opțiune istorică fundamentală pentru prezentul și viitorul patriei,” titlu sub care grupează „gânduri și sentimente” pentru realegerea lui Ceaușescu în funcția de secretar-general al PCR. Pentru Ștefan Mititelu, muncitor și vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de la Întreprinderea de construcții navale Drobeta, realegerea lui Ceaușescu era „o opțiune istorică fundamentală, chezășia înfăptuirii pe mai departe a glorioasei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.” Elisabeta Pirtea secretar adjunct al comitetului comunal de partid Feldioara, jud. Brașov, mulțumește din inimă partidului și spune că în centrul dezbaterilor din comună se află Tezele și proiectul Programului-directivă care urmau să fie aprobate la Congres. Toți locuitorii din Feldioara și-au dat adeziunea pentru realegerea lui Ceaușescu. Iar Dumitru Rabel, directorul Trustului Antrepriză generală de construcții Iași, spune că speră ca în ritmul de muncă pe care-l are întreprinderea lui să facă planul pe patru ani înainte de Congresul unde „îl dorim reînvestit în suprema funcție de secretar general pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, genialul ctitor de țară nouă și destine noi pentru toți locuitorii țării.”„Întregul popor întâmpină înaltul forum al comuniștilor cu fapte remarcabile de muncă” titrează și Scânteia în capul unei pagini de mărețe realizări. Întreaga activitate de producție, cercetare, educație din toate ramurile economice și județele țării „stă sub semnul atmosferei de puternică efervescență creatoare generată de apropierea începerii lucrărilor Congresului al XIV-lea. Se dă expresie în felul acesta voinței unanime a clasei noastre muncitoare (...) de a întâmpina marele forum al comuniștilor români cu succese cât mai de seamă etc.etc.”

Alături de aceste rânduri mobilizatoare, e publicat interviul acordat de Nicolae Ceaușescu ziarului Jenmin Jibao, organul de presă al CC al Partidului Comunist Chinez, întrebări și răspunsuri fără istorie, aproape identice cu celelalte interviuri care au apărut sau vor apărea în aceste zile ( nu puține, de altfel) Este întrebat de Congres, despre obiectivele următorului plan cincinal și despre relațiile cu comuniștii chinezi. La urma-urmei ce l-ar fi putut întreba gazetarul publicației partidului comunist? Ca și întrebările, răspunsurile sunt predictibile: economia României se va concentra pe modernizare, vrea să realizeze produse de cea mai bună calitate „să ocupăm un loc cât mai bun și, dacă va fi posibil (...) să realizăm produse care să fie cele mai bune din lume.” Mai vrea ca în cincinalul următor să distribuie cât mai armonios forțele de producție pe întreg teritoriul țării, să dezvolte știința, să ridice nivelul general de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii etc. Interviul nu are nici măcar valoarea textelor programatice anti-perestroika sau cele care vorbesc despre socialismul științific specific fiecărei țări în parte.

Revista Săptămâna capitalei urează cu litere roșii Succes deplin marelui forum al comuniștilor! Iar editorialul de primă pagină are titlul Înalt spirit vizionar și este dedicat lui Ceaușescu, cui altcuiva? În a cărui idee că muncitorii trebuie să se pregătească pentru a devenit „adevărați intelectuali ai construcției socialiste” Sorin Holban vede „esența orientărilor tactico-strategice privind procesul de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, constructor multilateral pregătit al celei mai drepte orânduiri pe care a cunoscut-o omenirea până în prezent.”

Alte manifestări „politico-educative” dedicate Congresului. La Autocamionul Brașov s-a desfășurat colocviul „Făurirea societății socialiste multilateral-dezvoltate și înaintare a României spre comunism – strălucită operă istorică a poporului român condus de partidul comunist.” La Biblioteca orășenească Zărnești, are loc simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu – epocă de glorioase înfăptuiri” iar în orașul Victoria a fost prezentată o expunere pe tema Epocii Ceaușescu – epoca marilor prefaceri revoluționare. La Complexul muzeal Timiș a fost inaugurată o expoziție fotodocumentară cu titlul „Dezvoltarea economico-socială a județului Timiș în anii Epocii Nicolae Ceaușescu, perspectivele prefigurate în documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR.” De asemenea, tot acolo a fost deschisă publicului expoziția de carte social-politică „Socialismul științific – izvor mereu viu al gândirii și acțiunii revoluționare”. La loc de frunte, desigur, operele lui Nicolae Ceaușescu și ale Elenei Ceaușescu. Mai multe colective artistice susține „pe scenele teatrelor, la centrele de creație și cultură socialistă „Cântarea României” pe marile platforme industriale recitaluri de poezie patriotică și revoluționară. Filarmonica George Enescu a programat concerte cuprinzând compoziții românești. În rotonda Ateneului se produce Filarmonica brașoveană cu un program tot din compoziții românești. La Opera Română are loc pe 19 noiembrie un concert extraordinar de muzică românească. În Centrele de creație și cultură socialistă pentru tineret din Râmnicu Sărat, Brăila, București, Galați, Arad, Cluj, Botoșani a fost prezentată expunerea: „Congresul al XIV-lea al PCR- moment de rodnic bilanț și intensă mobilizare în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.”

Brigadierii UTC de pe șantierele țării îi scriu lui Ceaușescu să-i mai descrețească fruntea. Îi spun că-l susțin, că participă și ei la construcția socialismului, a societății multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism și că în cadrul celor 16 șantiere naționale, 41 de șantiere județene și 110 șantiere locale ale tineretului „organizate la mari obiective din minerit, industrie, agricultură transporturi, construcții de locuințe și social-edilitare s-a realizat un volum total de lucrări de peste 17 miliarde de lei.” Îndepliniseră, așadar, planul pe primii patru ani ai cincinalului în raport de 135%. Convertit în producție, asta însemna peste opt milioane de cărbune energetic, terasamente de peste 180 de milioane m3 și câte și mai câte. Uteciștii promit că zecile de mii de brigadieri vor acționa „și în viitor, cu mai multă fermitate, pentru a face din toate șantierele naționale, județene și locale ale tineretului adevărate școli de educare și formare prin muncă și pentru muncă a tinerei generații, de manifestare plenară a spiritului revoluționar” etc.etc.

Nu e ratată nicio ocazie de a trimite telegrame pe adresa lui Ceaușescu. De pildă, la Adunarea festivă care marchează împlinirea a 75 de ani de la înființarea Muzeului Militar Central. Muzeul primise cu această ocazie decorația Meritul cultural, clasa I și cu această ocazie toate gândurile muzeografilor și ofițerilor de acolo se îndreaptă „cu dragoste și recunoștință” către Comandantul suprem față de care se angajează „solemn, să consacrăm toate cunoștințele, energia și puterea de muncă pentru continuarea și dezvoltarea frumoaselor tradiții ale acestui minunat lăcaș de cultură și educație al oștirii române, asigurându-i un tot mai pronunțat caracter patriotic și revoluționar.”

La Madrid este prezentă o delegație importantă a PCR condusă de Nicolae Constantin, membru CPEx , președintele Colegiului Central de Partid. Erau funeraliile lui Dolores Ibarruri, președinta Partidului Comunist din Spania. La Pasionaria, eroină a Războiului civil spaniol, era cunoscută pentru faimosul slogan ¡No pasarán! , a fost secretar-general al PCS între 1942 și 1960 și după aceea, până la moarte, președinta partidului. În numele lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu a fost depusă o coroană de flori la catafalcul celei mai vârstnice comuniste scăpate cu viață din Moscova lui Stalin (avusese chiar cetățenie sovietică). În piața Cristofor Columb din centrul Madridului a avut loc un miting de doliu. Delegația României a semnat în cartea de condoleanțe a Partidului. Cu această ocazie a avut loc un schimb de mesaje între Julio Anguita Gonzalez, secretarul-general al PCS și Nicolae Ceaușescu. Spaniolul i-a transmis un cordial salu prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și succes în întreaga activitate.

Se anunță decizia miniștrilor apărării din statele participante la Tratatul de Varșovia de a se întâlni în a doua jumătate a lui noiembrie în capitala Republicii Ungare, Budapesta. Acolo urma să fie analizată perfecționarea în continuare a Forțelor Armate Unite, „având în vedere orientarea defensivă a doctrinei militare a statelor participante la Tratatul de la Varșovia,” se afirmă în știrea Agerpres.

La televizor, programul începe la ora 13.00 cu emisiunea de știri Telex. Urmează, la 13.05, La sfârșit de săptămână. La 14.45, Săptămâna politică. La ora 15.00 programul se închide pentru a se deschide la ora 19.00 cu emisiunea Telejurnal. În întâmpinarea marelui forum al comuniștilor, al întregului popor. Apoi, la 19.25 urmează Țara întreagă întâmpină Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Acțiuni hotărâte în toate unitățile economice pentru îndeplinirea integrală a planului pe anul 1989. La ora 19.45, În fruntea partidului și a țării – un strălucit conducător – tovarășul Nicolae Ceaușescu. Documentar. La 20.10, Cântarea României – Omagiul țării conducătorului iubit. „Eroului patriei, glorie!” Selecțiuni din spectacolele realizate în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și comitetele județene de cultură și educație socialistă. La 20.55, Bucureștiul de azi – grandioasă ctitorie a Epocii Nicolae Ceaușescu. Documentar. La 21.55, Telejurnal. În întâmpinarea marelui forum al comuniștilor, al întregului popor. La 22.05, Cântec nou pe plai străbun. Muzică populară. Programul se închide la ora 22.30.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG