Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 20 septembrie 1989


1983 - Tineri brigadieri pe Șantierul tineretului Sibiu 1. Sursa:comunismulin romania.ro (MNIR)
1983 - Tineri brigadieri pe Șantierul tineretului Sibiu 1. Sursa:comunismulin romania.ro (MNIR)

Miercuri 20 septembrie 1989

Vreme caldă și predominant frumoasă cu cer variabil, preponderent senin. Vântul suflă slab până la moderat. Temperaturi maxime între 22 și 30 de grade, mai ridicate în sud. Minimele termice se situează între 8 și 18 grade. Dimineața pe alocuri se produce ceață, mai ales în nordul, nord-estul și centrul țării.

Anticipând Congresul și conformându-se Statului PCR, peste tot în țară, de la cel mai de jos nivel începând, au loc adunări de dări de seamă și alegeri. Caracterizate, după cum spune Scânteia, de „un puternic spirit partinic, revoluționar”, adunările pregătesc terenul pentru Congres, făcând „o analiză profundă, exigentă, în spirit critic și autocritic, a muncii desfășurate de comuniști pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale a partidului.” Corespondentul Scânteii Gh. Atanasiu a fost la ședința organizației de bază din Oțelăria I, schimbul II, de la Întreprinderea de utilaj greu Progresul Brăila. Acolo s-a combătut din greu față de neajunsuri, „de cauzele care le-au generat și de mentalitățile care le-au perpetuat.” S-a analizat modul în care a acționat organizația de partid pentru perfecționarea activității de concepție și proiectare, respectarea strictă a disciplinei tehnologice, întărirea controlului de calitate și a autocontrolului pe toate fazele procesului de fabricație.” S-au făcut propuneri pentru reducerea rebuturilor, pentru creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Gazetarul este impresionat până la versuri: ședința s-a desfășurat „lângă focul nestins al cuptoarelor în atmosfera de muncă responsabilă pentru a întâmpina marele forum al comuniștilor, al întregului popor, cu noi realizări, în spiritul orientărilor formulate de secretarul general al partidului (...) adunarea de dare de seară și alegeri de la Oțelăria I (...) a constituit o manifestare vibrantă a unității puternice în jurul partidului, a secretarului său general, (...) a încrederii nestrămutate în viitorul de noi și însemnate înfăptuiri” etc.etc. La fel și la Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Piatra Neamț, secția PAL, unde discuțiile, spune Ion Talpă de la Scânteia, s-au axat asupra „modalităților concrete utilizate de membrii de partid care au făcut ca producătorii de PAL din Piatra Neamț să fie cei mai apreciați din unitățile centralei.” Ei se aflau de o vreme pe primul loc în întrecerea socialistă cu celelalte secții ale combinatului. În această ședință de autocontemplare narcisică membrii PCR de la secția de PAL au stabilit că sunt așa de buni pentru că au reușit să stabilească corect prioritățile de la o perioadă la alta. „să definească obiectivele de atins și să găsească soluțiile cele mai adecvate pentru materializarea lor.” Iar adunarea generală de la atelierul de montaj strung greu de la Întreprinderea de mașini-unelte Arad, secție care depășea mereu planul, s-a axat pe critică și autocritică, decizând luarea unor măsuri concrete și eficiente „în vederea perfecționării muncii de partid, a activității de producție”, după cum scrie tot în Scânteia gazetarul Tristan Miluță. Oamenii cereau mai multă răspundere din partea biroului organizației de bază, propuneau soluții de cooperare între echipe, de evitare a risipei de materii prime sau energie, astfel că „dezbătând problemele de viață de organizație și de muncă de pe aceste poziții, comuniștii organizației montaj strung greu au demonstrat că adeziune lor fermă cu privire la realegerea” lui Ceaușescu ca secretar general al PCR „este susținută și de o participare mai activă a fiecăruia la bunul mers al întregii activități.” Creșterea calității muncii, conchide gazetarul, nu e altceva decât expresia dorinței tuturor „ de a-și înzeci contribuția la îndeplinirea obiectivelor” cuprinse în documentele Congresului.

Pe Șantierul național al tineretului de la Sistemul de îmbunătățiri funciare Făurei-Jirlău, județul Brăila, s-au încheiat lucrările și șefii miilor de brigadieri (tineri scoși vreme de trei luni din producție sau, după caz, din vacanță/de la școală) îi scriu pe un ton înflăcărat o telegramă lui Ceaușescu lăudându-se cu lucrări de îmbunătățiri funciare de câteva sute de milioane de lei: au extins sistemul de irigații pe încă vreo 15 mii de hectare au desecat vreo patru mii, contribuind la amenajarea integrală a suprafeței arabile din județul Brăila. Spun că a fost o mare onoare să lucreze pe marele front al muncii materializării noii revoluții agrare și că vor face totul pentru a întâmpina Congresul cu noi și mărețe fapte de muncă. Ion Lepădatu, șef de brigadă, le spune celor de la Scânteia tineretului: „Ce mare satisfacție avem atunci când, printr-o simplă apăsare de buton curge ploaia artificială făcând ogorul să rodească. Atunci abia știm că am lucrat bine, că prin vinele subterane ale pământului clădite de mâna noastră curge apa așa cum curge sângele prin venele și arterele unui organism.” Brigadierii își dedică munca partidului și muzei lor principale, Nicolae Ceaușescu, fără ale cărui sarcini și indicații nimic nu ar fi fost posibil.

Spațiu de cazare pentru brigadieri, IAS Maglavit. Sursa:comunismulinromania.ro
Spațiu de cazare pentru brigadieri, IAS Maglavit. Sursa:comunismulinromania.ro


Mai bine de două sute de brigadieri uteciști suceveni și-au desfășurat activitatea trei luni pe Șantierul județean al tineretului în zona Lisaura-Udești-Liteni și s-au întors de acolo triumfători: și-au realizat sarcinile de plan în proporție de 128%. Scânteia tineretului îl citează pe Vasile Dănilă, prim-secretar UTC la Suceava care spune că brigadierii au executat în zona de lucru diverse lucrări de îmbunătățiri funciare în valoare de cinci milioane de lei. Primii în top sunt elevii de la Liceul industrial 4 care au efectuat lucrări de 1,64 milioane de lei. „Lor li s-au alăturat în întreaga acțiune, prin elan tineresc și spirit revoluționar, brigadierii de la liceele industriale Petru Rares și 3 Ștefan cel Mare, cu toate din municipiul Suceava.” Erau la acea vreme vreo 16 șantiere naționale și zeci de alte șantiere ale tineretului în județ. Pe toate aceste șantiere munceau zeci de mii de tineri, mulți aduși din liceu. Multe dintre proiectele lui Ceaușescu (canalul București-Dunăre, alte canale și sisteme de irigare, construcția unor obiective din Centrul Civic) au fost făcute cu mână de lucru neplătită, de tineri brigadieri sub pretextul educării revoluționare prin muncă și pentru muncă.

Din scule vechi și uzate, scule noi, modernizate


Luminița Roșca de la Scânteia tineretului discută cu Gheorghe Darida, secretar UTC la Întreprinderea de utilaj minier Satu Mare. Îl întreabă care sunt problemele cu care se confruntă ( organizarea unei temeinice munci de îndrumare și control, fluctuația cadrelor. Pentru ca tinerii să-și îndeplinească obligațiile, UTC a preluat o parte din utilaje sub deviza Utilaj în patronajul UTC la acestea lucrând doar membri ai organizației. Sub deviza aceasta, la secția de Turnători a fost lansată inițiativa „Să lucrăm o zi din materiale refolosibile” realizându-se astfel economii de materiale și materie primă... O altă inițiativă a uteciștilor este „Din scule vechi și uzate, scule noi, modernizate”. Se discută mult în organizație despre disciplina la locul de muncă. Și ce se înțelege prin disciplină? Realizarea integrală a normelor, diminuarea învoirilor, a întârzierilor la program. Gazetara este curioasă cum stă organizația cu propaganda, ce loc ocupă aceasta în întreaga activitate a UTC-ului? „Activitatea de propagandă ne oferă nouă, membrilor comitetului, forme și metode de sensibilizare a conștiinței tinerilor, căi de atingere a obiectivului fundamental al întregii noastre activități; educarea comunistă, în spirit revoluționar, a tinerei generații. În urma experienței acumulate este evident că modul de desfășurare a învățământului politico-ideologic, de exemplu, reflectă gradul în care noi, membrii comitetului UTC, ne-am implicat în organizarea întregii activități, a felului în care urmărim participarea propagandiștilor la instruiri, pregătirea lor, capacitatea acestora de a antrena cursanții la dezbateri.” Spune că intenționează să dea o atenție mai mare selectării propagandiștilor pentru că „de calitatea pregătirii acestora, de modul în care își asumă sarcinile ce le revin depinde desfășurarea corespunzătoare, la nivelul exigențelor actuale, a cursurilor învățământului politico-ideologic. ”

Peste patru mii de tineri din comunele județului Arad iau parte la lucrări de recoltat și transportat sfecla de zahăr. Participă, de asemenea, și la recoltatul legumelor și fructelor. La Bacău, 175 de tineri, sub deviza „Modernizarea – temeiul înaltei performanțe”finalizează lucrări la două noi tipuri de panouri electrice peste plan. La Întreprinderea Electrocentrale Porțile de Fier I, 105 uteciști se ocupă de întreținerea și punerea în funcțiune a hidroagregatelor pentru a produce suplimentar 2500 MWh. Brigada tinerilor de la Întreprinderea de Pompe Aversa s-au angajat să realizeze în această perioadă suplimentar față de plan montarea a zece pompe electrice de tip EPET 65.

Uniunea Scriitorilor a organizat a VII-a ediție a recitalului internațional Poezia și pacea care „se înscrie între acțiunile semnificative inițiate în țara noastră în favoarea înțelegerii și colaborării într-o lume fără arme și fără războaie, a libertății și demnității tuturor națiunilor”, după cum scrie în Informația Bucureștiului, gazetarul Ion Butnaru. Recitatul se desfășoară la Sala Mică a Palatului. Alexandru Balaci, vicepreședintele Uniunii, îi spune gazetarului că „adevărații poeți sunt slujitorii devotați ai omului și umanității, ei pot înrâuri prin opera lor drumul omenirii spre piscurile însorite ale viitorului.Concordanța armonioasă dintre etic și estetic caracterizează creația menită să însuflețească pe contemporanii noștri în lupta lor pentru o lume mai bună și mai dreaptă.” S-au produc cu versuri despre pace, dezarmare, patrie și partid Vlaicu Bârna, Radu Cârneci, Anghel Dumbrăveanu, Petre Ghelmez, Ilarie Hinoveanu, Ion Horea, Grete Tartler, Liliana Ursu și Violeta Zamfirescu (adică, în mare, cam tot atâția poeți de prima pagină cu ocazia sărbătorilor comuniste) „străbătute de patosul iubirii de țară și de partid, reverberând de idei și sentimente definitorii pentru locul și timpul în care trăim și muncim.” Versurile lor, așadar, au sintetizat „convingător” aspirațiile poporului „de a-și făuri propriul destin în concordanță cu marile idealuri ale socialismului. Și poeții invitați din țările lagărului comunist s-au alăturat acestui cor cu creații „izvorâte din realități sociale și crezuri morale ce configurează spațiul geografic pe care îl reprezintă.”

Moare Constantin Velican, cercetător histochimist și anatomopatolog la Institutul de Medicină Internă din Spitalul Clinic Colentina. Autor de tratate, studii, monografii în țară și străinătate, multe dintre ele premiate.

Proba de dublu din cadrul Turneului internațional de tenis de la Bytom a fost câștigată de cuplul Răzvan Itu/Adrian Marcu. La turneul de tenis de masă, echipa de dublu la fete Ciosu-Lupescu a fost întrecută în finală de echipa Bulgariei.

Se fac angajări: „Familie intelectuali căutăm femeie internă (externă) îngrijire copil 3 ani. Menaj ușor. Cartier Berceni, Brâncoveanu”; „Antrepriza Marmura București încadrează următoarele categorii de personal: șef depozit, gestionari, magazineri, merceologi, primitori distribuitori, paznici și muncitori necalificați bărbați pentru gestiunile de la Antrepriza Marmura, macaragii”; „Institutul de proiectare pentru construcții tipizate (IPCT) București, încadrează prin concurs arhitecți pentru secția Construcții Industriale”; „Liceul industrial nr. 31, București, str. Ion Neculce, încadrează de urgență în conformitate cu prevederile legii nr 12/1971 următorul personal: fochist”; „Institut de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări, cu sediul în București, încadrează de urgență portari bărbați cu domiciliul stabil în municipiul București”; Sobarul autorizat Ionescu repară și curăță sobe și sobe portabile. Maestru specialist acordează, repară, revizuiește piane, după ora 17.

De vânzare: „ Butelie 7 l cu arzător, planșetă Rotring A3, joc electronic, boxe Dual 30 W”; „Convenabil pătuț lemn pentru copii”; „Video Fisher convenabil, videocasete înregistrate traduse, salonaș lemn curbat autentic, plafonieră Nancy – Lorraine fisurată, cămașă blue-jeans”; „Sufragerie stejar natur, oglindă cristal, mașină de cusut Phaff, covoare, birou, saltea lână”; „Galerie stejar, aragaz, oglindă, vestimentație damă, casete video înregistrate impecabil, pix cu ceas, ceas cu calculator, blue-jeans bărbătești”; „Rochie lungă albă cu dantelă, de seară, măsura 44-46”; „Minicalculator solar, carpetă, aerotermă Ravent, filme foto, discuri. Cumpăr congelator”; „Dacia Sport, sufragerie, dormitor Nina, frigider, televizor Sport, picup stereo Tesla, mobilă bucătărie, aragaz voiaj, diverse obiecte casnice”; „Covoare, carpete, garnituri brodate, îmbrăcăminte, încălțăminte, blănuri, sacoșe, poșete”; „Dacia 1100 stare foarte bună, albastră. Aștept și provincia” Vând dormitor japonez, sculptat dragoni, 7 piese, excepțional”; „Vând tractor U 651, Wultschner Martin, com. Saeș, Mureș”; „Fotoaparat, televizor, canapea, corp bibliotecă, covor, blitz.”

Se cumpără: „Joc video-TV (Atari sau similar), computer Commodore 64 sau 128 K cu accesorii și radiocasetofon sau Walkman autorevers, rock combină audio, video”; „Ceas quartz Casio, semicursieră, frigider auto, mașină ras Braun, radiocasetofon auto”; „Apreschiuri 37, pantofi 37, geacă blue-jeans, fustă 48-52 deosebite”

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul de seară și continuă la 19.25 cu În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR. Înfăptuirea neabătută a programului de organizare a teritoriului și de modernizare a tuturor localităților patriei. Documentar. La 19.45, România în lume. Documentar. La 20.05, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR. Acțiuni eficiente pentru reducerea sistematică a consumurilor materiale. La 20.25 Trăim decenii de împliniri mărețe. Emisiune de versuri și cântece patriotice, revoluționare. La 20.55, Mândria de a fi cetățean al României socialiste. La 21.15 Înalta răspundere patriotică, revoluționară a tineretului pentru viitorul României. Prezență activă, competentă, responsabilă la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, la împlinirea noului destin al satului românesc. La 21.35, O planetă a iubirii. Muzică ușoară românească. La 21.50, Telejurnal. Emisiunea se închide la ora 22.00.

Opera Română are reprezentație cu Lucia di Lammermoor. La Teatrul de Operetă, Silvia. La Teatrul Național, în sala Amfiteatru, Contrabasul, iar în sala Atelier, Autograf. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, sala din Schitu Măgureanu, Gin rummy. La Teatrul Mic, Pluralul englezesc. La Teatrul Foarte Mic: Noapte bună, mamă! Teatrul Giulești a programat în sala Majestic, Arta conversației. Ansamblul artistic Rapsodia Română are spectacol cu Meridiane folclorice.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG