Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 21 august 1989


27.XI.1978: Ceaușescu le prezintă comandanților din Armată și Ministerul de Interne viziunea lui de politică internă și internațională înaintea unei reuniuni a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. Sursa: Fototeca online a comunismului românesc; cota: 358/1978
27.XI.1978: Ceaușescu le prezintă comandanților din Armată și Ministerul de Interne viziunea lui de politică internă și internațională înaintea unei reuniuni a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. Sursa: Fototeca online a comunismului românesc; cota: 358/1978

Luni 21 august 1989

Soarele răsare la ora 6.25 și apune la ora 20.12. Temperatura aerului va înregistra o mică scădere, vremea va fi totuși călduroasă, cu cer variabil în vest și sud și mai mult senin în rest. Izolat în vest și sud dar și în zonele de deal și munte posibile ploi averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor fi în general de 26 până la 32 de grade și minimele nocturne de la 12 la 22 de grade.

Nicio săptămână fără un interviu. De astă dată lui Miroslav Lazanski, trimis special al revistei iugoslave Danas. Acesta începe cu întrebarea lui Ceaușescu preferată: Cu ce se laudă la 45 de ani de la 23 August? Cu multe: că România a devenit, din țară agricolă, țară industrial agrară, „cu o industrie modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă în plin progres.” Totul a crescut: producția, venitul național, cifrele de plan. Cum a reușit? Simplu: „În primul rând, datorită faptului că am lichidat vechea orânduire, am dezvoltat puternic proprietatea socialistă a întregului popor în industrie și alte ramuri, am cooperativizat agricultura și am dezvoltat, în general, un puternic sector cooperatist și în alte sectoare de activitate.” Apoi, o altă măsură a fost alocarea de 30 la sută din venitul național pentru dezvoltare. „Aceasta ne-a permis să realizăm mari investiții industrial-agricole, să asigurăm creșterea fondurilor fixe de la 160 de miliarde de lei la peste 3 600 de miliarde de lei, astăzi!” A construit diverse și se laudă cu mulțimea locuințelor noi. „Sintetic, se poate spune că cetățenii orașelor locuiesc în case noi.” Întrebat de plata datoriei externe, Ceaușescu se felicită singur: În 1980. datoria externă a României era, spune el, de peste unsprezece miliarde de lei. „Socotind însă din 1975 datoria împreună cu dobânzile pe care le-am plătit până în anul acesta, în luna martie, putem spune că am plătit peste 24 de miliarde de dolari, din care aproape 17 miliarde din 1980 până în acest an!” Spune că, la un moment dat, prin 1982, a acceptat pretențiile FMI, „care ne-a cerut să respectăm o serie de condiții pe care, de altfel, le impune și astăzi tuturor țărilor care apelează la împrumut: devalorizarea monedei naționale, renunțarea la investiții, reducerea cheltuielilor sociale și alte asemenea poveri, bine cunoscute.” Ceaușescu spune că a picat în plasa lor dar, după doar câteva luni, și-a dat seama că respectând regulile FMI va dezorganiza economia națională. „Am anulat unilateral înțelegerea cu FMI și am adoptat un program propriu, care a avut în vedere, în primul rând, menținerea ritmului de dezvoltare a economiei naționale și acordarea în continuare, din venitul național, a cel puțin 30% pentru fondul de dezvoltare”. S-au putut da astfel bani fără dobândă în agricultură, inaugura canalul Dunăre- Marea Neagră, metroul bucureștean, sistemul de irigații... În ceea ce privește FMI, era o relație fără viitor.„Nu este un secret pentru nimeni că se condiționează nu numai acordarea de credite dar și o reeșalonare a datoriei externe de adoptarea unor măsuri ce dezorganizează economiile naționale în diferite țări și, mai cu seamă impunerea privatizării, formularea cerinței de trecere la lichidarea proprietății de stat sau a proprietății sociale în diferite domenii” un amestec în treburile interne ale unei țări, o încălcare a suveranității naționale de nesuportat pentru Ceaușescu. Așa se explică divorțul zgomotos. Este întrebat apoi (fină aluzie la pierderea de elan a socialismului peste tot dincoace de Cortina de fier) care este prestigiul „ de care se bucură PCR în rândul clasei muncitoare”, iar Ceaușescu face o aducere la zi a statisticilor: sunt peste 3,8 milioane de membri dintre care peste 55% muncitori, 18% țărani și 20% intelectuali din diferite sectoare de activitate. De la început a fost un partid al muncitorilor și așa vrem să rămână, spune Ceaușescu. Dacă un intelectual vrea să intre în partid, el trebuie să se identifice cu idealurile muncitorimii. „Partidul trebuie să rămână tot timpul un partid al clasei muncitoare.(...) Și în socialism, și în comunism și, fără îndoială, că și în viitorul depărtat, clasa muncitoare va continua să rămână clasa cea mai importantă.” Întrebat ce crede despre modernizarea în cadrul țărilor socialiste, spune că a modernizat România de 20 de ani. În rest, fiecare e liber să facă cum vrea că nu mai există dogme. Cu toate acestea, adaugă Ceaușescu, „suntem preocupați de faptul că în unele țări activitatea de perfecționare este legată de renunțarea la unele cuceriri socialiste, atât în organizarea și conducerea economiei, cât și în ce privește diferite programe sociale, care sunt specifice socialismului.” Modernizare, da, dar nu mers înapoi. „Or, întoarcerea la forme capitaliste de proprietate sau de conducere a economiei nu înseamnă perfecționare, și nici mers înainte.” Pus să aleagă între socialism și capitalism, Ceaușescu nu are nicio ezitare. „Economia socialistă, industria socialistă au realizat lucruri foarte bune! Noi considerăm că socialismul are realizări foarte importante, deși există și activitate proastă. Dar perfecționarea în socialism nu poate însemna întoarcerea spre capitalism, ci înlăturarea lipsurilor și consolidarea proprietății întregului popor, asigurarea mersului înainte.” Privește optimist către viitor: „este greu de presupus că popoarele care au ales calea socialismului, clasa muncitoare, comuniștii vor renunța la ceea ce au cucerit, vor renunța la lupta lor de zeci și seci de ani, pentru că s-au ivit unele greutăți! Dimpotrivă, eu sunt convins că își vor uni forțele pentru a depăși greutățile și a merge înainte.” Este acuzat de încălcarea drepturilor omului? Și ce dacă? Cine îl critică? „(...) unele cercuri reacționare, nesocotind drepturi cu adevărat fundamentale, încearcă să se amestece în treburile diferitelor țări, inclusiv în România.” „Noi am soluționat întotdeauna, într-un spirit umanitar, problemele, inclusiv drepturile la unificare a familiei, dar am fost și suntem împotriva stimulării și susținerii politicii de emigrare! Considerăm că aceasta este o problemă care vine în contradicție cu adevăratele drepturi ale omului, servind interesele cercurilor imperialiste, ale monopolurilor, ajutându-le în racolarea de specialiști și diferiți oameni de știință.”De fapt, spune el, altele sunt problemele fundamentale ale drepturilor omului: dreptul la muncă, locuință, educație. „A încerca să se inventeze altele înseamnă a încerca o abatere a atenției propriilor popoare de la realitățile grave – economice și sociale – care se cer soluționate!”

Pe 21 august e Ziua Constituției RSR. Proiectul a fost dezbătut „larg cu cetățenii țării” fiind apoi aprobat de Congresul al IX-lea și mai apoi adoptat de Marea Adunare Națională întrunită ca Adunare Constituantă la 21 august 1965. Gazetarii de la România liberă spun că „semnificația și însemnătatea istorică a noii Constituții rezultă din faptul că ea este legea supremă sub imperiul căreia se desfășoară edificarea socialistă a patriei noastre. Principiile pe care se sprijină Constituția și Republica sunt enunțate încă de la început: întreaga putere în RSR aparține „poporului liber și stăpân pe soarta sa”, putere care se întemeiază pe „unitatea de monolit dintre clasa muncitoare – clasa conducătoare în societatea noastră – țărănime, intelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate.” Dar toate acestea nu se petrec haotic, ci sunt coordonate de PCR care este „forța politică conducătoare a întregii societăți.” Constituția consfințește rolul proprietății socialiste aflată la baza întregii economii, caracterul socialist, democratic, muncitoresc revoluționar suveran, independent și unitar al statului nostru, principiul deținerii suverane de către popor a întregii puteri în stat și al exercitării democratice a acesteia (doar că sub controlul absolut al PCR, n. S.Ș.), principiul egalității depline a tuturor cetățenilor, al centralismului democratic și conducerii colective, dreptul la muncă etc.etc. Pe scurt, studiul Constituției RSR este o necesitate absolută pentru a înțelege delirul propagandistic al narațiunii politice ceaușiste. Și, culmea potrivelii istorice, Constituția e sărbătorită la pachet cu cei 45 de ani de la 23 August (întâia zi a libertății noastre), devenind astfel, cum spunea Ceaușescu la adoptarea Constituției, „realizarea visurilor celor mai îndrăznețe pentru care a luptat și murit poporul nostru, s-au jertfit cei mai buni fii ai săi.”

Are loc festivitatea de absolvire a cursurilor Academiei Militare de către o nouă promoție de cadre de comandă, de stat major, activiști de partid, ingineri și subingineri militari. Au participat general-colonel Vasile Milea, membru supleant CC, ministrul apărării naționale, adjuncți ai săi, membri ai consiliilor de conducere din MApN și Ministerul de interne. Participanții la festivitate i-au scris comandantului suprem telegrame de „aleasă prețuire și nemărginită recunoștință pentru grija permanentă a secretarului general pentru dezvoltarea multilaterală a țării, perfecționării activității în toate domeniile, pentru îndelungata activitate desfășurată în vederea înfăptuirii intereselor vitale ale poporului român etc.etc. Absolvenții se angajează „să acționeze pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru creșterea capacității de luptă a comandamentelor și unităților, astfel încât armata să fie gata în orice moment, ca la ordinul patriei, partidului și poporului, al comandantului suprem să apere cu bărbăție și spirit de sacrificiu, împreună cu poporul cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.” Cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la Congresul IX și a 45 de ani de la 23 August 1944, în școlile Ministerului de interne au fost înălțați în grad noi promoții de ofițeri și subofițeri activi. Au participat Tudor Postelnicu, ministru de Interne, cadre din conducerea ministerului și Departamentului Securității Statului, generali și ofițeri etc.etc. Și ei i-au scris lui Ceaușescu o telegramă identică celor pomenite mai sus. În plus, spune Agerpres, „tinerii ofițeri și subofițeri și-au exprimat hotărârea fermă de a acționa cu înaltă vigilență și răspundere, la cote ridicate de ordine și disciplină, pentru îndeplinirea misiunilor încredințate de partid și popor, a ordinelor și indicațiilor comandantului suprem” în cinstea Congresului din toamnă „care va intra în istoria neamului drept congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a societății românești, al adevăratei suveranități și al independenței depline, economice și politice a României.”

Se fac angajări:„ Caut persoană menaj doi copii de zece ani. Oferte serioase inclusiv provincia.” „Îngrijesc copii sau bătrâni, zona Romană, Galați, Dorobanți”; „Căutăm femeie gospodină, numai cu experiență, pentru ajutor menaj, zona Vatra Luminoasă”

De vânzare: „Covor persan manual, motor Trabant, calculator Casio, haină piele damă 44, toate noi”; „Video Player Samsung VX 972, adaptabil auto, sigilat, casete video sigilate, rochii lungi deosebite albă și mov”; „Convenabil, dormitor stejar, dormitor trandafir, sufragerie neagră stejar”; „Recamier, dulap două uși, saltele pneumatice, masă camping, pat pliant, tacâmuri alpaca, radio Blaupunkt pentru piese, scurtă bizam 48-50 nouă”. „Butelie voiaj, tensiometru, pătură electrică și cumpăr violă veche maestru cu arcuș semnat”; „Videoplayer Smasung conectabil auto, pui dog german albastru, față masă Kelim, serviciu cafea cobalt”; „Aragaz, butelie, mobilă (module) bucătărie, banchetă colț, dulap și bibliotecă Viorela, dormitor, canapea și fotolii extensibile, aspirator Taifun, lustruitor parchet, picup deck, skiuri și clăpari 36, îmbrăcăminte 40-42, diverse obiecte.”

Se cumpără: „Compact disc, discuri audio, compact, picup, amplificator, boxe Timer, tuner”; „Ceasuri buzunar, masă, pendule, monezi, lăzi zestre, mobilă, geamantane, bastoane, genți, pudriere, butoni, rame, tabachere, podoabe, toate vechi”; „Sfeșnic, fructieră, platou metal, lucrătură deosebită, obiecte ceramică Zsolnay, adidași 41-42”; „Yale sistem alarmă perfect, pantofi tenis Apuma, similar (37,43), televizor color”; „Calculator științific, videorecorder (Player) convenabil, televizor Elcrom, skateboard, frigider auto, videocasete sigilate”

La Ateneul Român, în Rotondă, Laureați ai Festivalului național Cântarea României. Valeriu Rogacev (pian). La Teatrul Mic se joacă piesa Cameristele și tot Teatrul Mic are spectacol de sunet și lumină Cântăm România de azi, în Grădina Cișmigiu, Rotonda scriitorilor. Ansamblul artistic Rapsodia Română programează Meridiane folclorice.

La cinematografe Epopeea Revoluției de eliberare socială și națională oglindită în filmul românesc 23 August 1944-23 August 1989: Noi, cei din linia întâi; Sub semnul marilor împliniri. Ciclul de filme: 45 de ani de glorioasă istorie socialistă: Figuranții; Pădurea de fagi, Drum de luptă și de biruință; Niște băieți grozavi; Maria și marea; Viața ca o poveste; Alo, aterizează străbunica!; Flori de gheață; Omul care ne trebuie; Cantemir; Rezervă la start; Sosesc păsările călătoare; Promisiuni; Punga cu libelule; Du-te și vezi; Nava lui Jang; Sagarmatha.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG