Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 21 septembrie 1989


Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Zedong la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China. (3 iunie 1971) Sursa: Fototeca online a comunismului românesc; cota: 3/1971

Joi 21 septembrie 1989

Soarele răsare la ora 7.01 și apune la ora 19.16. Vremea este predominant caldă și frumoasă. Cerul e variabil dar mai mult senin. În nord se vor produce înnorări. Dimineața, în centrul țării și izolat în restul teritoriului condiții de ceață. Maximele termice sunt cuprinse între 22 și 30 de grade iar minimele nocturne între 8 și 16 grade.

Episcopia Reformată Oradea l-a dat în judecată pe László Tőkés, la Judecătoria Timişoara, pentru a-l face să evacueze locuinţa de serviciu (Marius Mioc – Revoluţia, fără mistere).

Tezele și directivele viitorului Congres pot fi rezumate drept triumful justiției, al principiului fundamental al legalității, aflăm de la I. Butnaru, România liberă. „Trebuie să așezăm întreaga ordine a societății, spunea Ceaușescu cândva, pe bază de legi care să corespundă condițiilor economice și sociale din patria noastră.” Se spune, de altfel, și în programul partidului că trebuie dată o formă juridică raporturilor de conviețuire socialistă. „Vor trebui elaborate noi norme juridice și principii de drept care să țină seama de realitățile noi, proprii orânduirii socialiste și comuniste.” Această gândire stă la baza noului sistem de drept a noii „conștiințe civice socialiste formate, a normelor eticii și echității instituite și care guvernează relațiile sociale noi.” De la adoptarea noii Constituții (21 august 1965) fuseseră adoptate 260 de legi și aproape 2000 de decrete cu putere de lege. Viitorul congres, se spune, va fi încununarea legalității dar pentru asta, „organismele democrației muncitorești, revoluționare, colectivele de oameni ai muncii, organele de stat și toți factorii educaționale” trebuie să se ocupe de dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare a oamenilor muncii, „de dezvoltarea unei atitudini înaintate față de muncă și proprietatea socialistă.” Trebuie să antreneze tot mai mulți oameni ai muncii în prevenirea și combaterea, în „lichidarea atitudinilor și mentalităților retrograde străine de idealurile și interesele societății socialiste.” Se pune astfel un accent „deosebit” pe reeducarea la locul de muncă, „pe creșterea rolului educativ al colectivelor de oameni ai muncii, al familiei și societății.” Vor avea o pondere mai mare adunările generale ale oamenilor muncii, comisiile de judecată care se vor ocupa nu doar de cazurile grave ci și judecarea „tuturor abaterilor de la normele de muncă și conviețuire socială.” Judecata și pedeapsa se vor face, în aceste cazuri, la locul de muncă, materializând astfel conceptul de justiție democratică a întregului popor. Căci „poporul însuși trebuie să administreze pedeapsa împotriva tuturor celor care pun în pericol socialismul, independența și suveranitatea țării.” Tot în Tezele pentru Congres se stabilește că „organele de securitate și miliție vor asigura, în strânsă legătură cu masele populare, apărarea intereselor poporului nostru, a cuceririlor revoluționare, a securității statului și ordinea de drept, a avuției naționale, a legalității socialiste.” Sunt principii care se aplică deopotrivă cu cele ale conducerii colective a tuturor oamenilor muncii, ale exercitării controlului maselor muncitoare în toate domeniile. „Dezbaterea publică (...) a celor mai importante proiecte de legi a devenit o practică curentă, o expresie a democrației noastre socialiste(...) Cetățenii au participat activ la dezbaterea publică a unor proiecte de legi referitoare la dezvoltarea economico-socială planificată (...), la organizarea și funcționarea controlului oamenilor muncii, la pregătirea profesională a lucrătorilor” etc. etc. Tocmai de aceea Ceaușescu ar fi cerut presei de toate felurile să aibă rubrici de dezbatere (i.e., îndoctrinare) pe marginea documentelor Congresului, „în care să se redea propunerile și sugestiile comuniștilor, ale oamenilor muncii, care să contribuie la definitivarea acestor programe, la elaborarea hotărârilor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români.” Ceaușescu spune că trebuie aprofundate acțiunile de prevenire a nerespectării legilor, o activitate mai eficientă și mai importantă ca sancționarea ulterioară a încălcării legilor. Iar gazetarul continuă înfierbântat raționamentul „În acest sens, organele de stat sunt chemate să se bizuie pe sprijinul cetățenilor, să desfășoare o amplă activitate educativă de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii și a conștiinței juridice în special.” Oamenii nu trebuie să apere legea de teama că vor fi sancționați, ci pentru că legea „reprezintă și apără interesele generale ale poporului.” Tocmai de aceea, înscrierea acestui principiu, al legii „în documentele viitorului Congres al partidului asigură continuitatea funcționării sale ca o condiție vitală pentru edificarea socialismului și comunismului în România.”

Secția de propagandă își face treaba. Peste tot apar îndemnuri însuflețitoare: „Toamna este sezonul cel mai încărcat cu lucrări în agricultură, fapt ce solicită un mare volum de muncă ce trebuie desfășurat cu maximă operativitate și în condiții de calitate. Acționați cu toate forțele din dotare, la vitezele zilnice planificate pe fiecare lucrare, astfel încât recolta să ajungă grabnic și fără pierderi la adăpost, pregătind totodată temeinic viitoarea producție agricolă.” Acesta era alibiul pentru deportarea tineretului școlar cu zecile de mii în taberele de muncă agricolă. Era prezentată drept o etapă de neocolit în educația socialistă, educația prin muncă și pentru muncă. În cazul studenților aceste stagii de muncă pe ogorul patriei se numeau, în stilul glumeț-revoluționar al vremii „Amfiteatrele recoltei.” și munca patriotică pe tarla era considerată indisolubil legată de noua revoluție agrară. Alte recorduri nemaiauzite și imposibile în noua revoluție agrară: CAP Scorțaru Nou, Brăila, transmite că a realizat 120,85 tone de sfeclă pe hectar. CAP Batogu, Brăila, doar cu 350 de kg mai puțin. O altă cooperativă agricolă brăileană, cea de la Jugureanu, a raportat o producție medie de 119.9 tone/hectar. IAS Roman spune că a realizat 80,1 tone de cartofi de toamnă la hectar. Cooperatorii s-au adunat să compună telegrame pe adresa lui Ceaușescu. Îi spun, în esență că marile producții realizate sunt „răspunsul lor revoluționar, de comuniști, la chemarea secretarului general al partidului de a asigura producții cât mai mari, în deplin acord cu cerințele noii revoluții agrare.”

Tinerii continuă să facă muncă patriotică. La Întreprinderea Metalurgică, Întreprinderea de covoare și la Cooperativa Prestarea Beclean din județul Bistrița Năsăud, de pildă, două sute de tineri au efectuat lucrări de sortare și ambalare a 11 tone de sârmă zincată, au etichetat 4,5 tone de fir de covor și au realizat 50 de pulovere. Alți cinci sute de tineri de la IUT, Întreprinderea mecanică și IPT. Bistrița au participat la lucrări în sprijinul producției de 2500 de ore suplimentare, finalizând filtre de limpezire, filtre ionice, suporturi pentru filiere, flanșe pentru export, au trefilat două tone de sârmă. La Întreprinderea de articole sportive „Camping” și la Fabrica de produse ceramice din Ialomița, 160 de tineri au depășit planul cu 2000 de bucăți de cărbune pentru electromotorul Dacia 1300, 2000 de bucăți magneți, două sute de corturi Cerna, 5000 de bucăți paleți cărămidă. În fine la Fabrica de instalații și utilaj tehnologic Carei, 400 de uteciști au finalizat peste plan o sută de utilaje pentru export.

Nicolae Ceaușescu primește scrisorile de acreditare ale ambasadorului Regatului Unit, Michael William Atkinson care i-a transmis un mesaj de salut „împreună cu urări de prosperitate și bunăstare pentru poporul român din partea Majestății sale Regina Elisabeta a II-a” Ceaușescu i-a transmis transmis și el toate cele bune și a vorbit despre intensificarea colaborării reciproc avantajoasă, România fiind decisă „să acționeze, în continuare, în direcția creșterii schimburilor comerciale și extinderii cooperării economice” etc. În ceea ce privește România, a mai spus Ceaușescu în mica lui cuvântare, își propune să facă totul ca între cele două țări, ca și între celelalte state ale lumii, „să se dezvolte relații noi, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului suveranității, independenței și neamestecului în treburile interne. La schimbul de amabilități diplomatice au participat Ioan Totu, ministrul afacerilor externe și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

În aceeași zi, Ceaușescu îl primește și pe Zou Jiahua, consilier de stat, ministrul industriei construcției de mașini și electronicii din R. P. Chineză. O întâlnire considerată suficient de importantă pentru a ocupa o bună parte din prima pagină a ziarelor. Transmitea subliminal un (alt) gest de prietenie către blocul comunist asiatic, subliniind „relațiile de strânsă prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă între partidele, țările și popoarele noastre în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt”. Cei doi și-au spus că e loc pentru mai bine și că trebuie „să crească și să se diversifice cooperarea economică, tehnico-științifică și în alte sfere de activitate.” Chiar dacă oaspetele este aparent un om de aparat, implicat mai mult în domeniul tehnic și economic, Ceaușescu vorbește cu el despre „unele probleme actuale ale contemporaneității” accentuând asupra necesității întăririi unității de acțiune a popoarelor, a forțelor progresiste de pretutindeni în lupta împotriva politicii de forță și dictat pentru înfăptuirea dezarmării”. Este, așadar, unul dintre multele contacte externe prin care Ceaușescu urmărea să obțină sprijin, recunoaștere și legitimitate internațională, pozând în arbitru al eleganței și politicii mondiale. La primire a participat Ion Dincă, prim viceprim-ministru, președinte din partea României în cadrul comisiei guvernamentale româno-chineze.

În semifinalele Campionatului mondial de handbal pentru tineret care au loc în Spania, echipa României a întrecut formația Coreii de Sud. La Campionatul mondial de box, categoria pană, boxerul român Octavian Stoica a fost întrecut la puncte de Ayrut Ahmatov (URSS).

Se fac angajări: „Căutăm pensionară singură, internă cunoscătoare engleză, germană, eventual franceză pentru supraveghere preșcolar”; „Studioul Cinematografic Animafilm cu sediul în str. Gabroveni, încadrează de urgență șofer posesor al gradelor de conducere B și C și fochist”; „Fabrica de pâine și biscuiți Berceni încadrează distribuitori, în condițiile legii 12/1971, 22/1968”; „Coop. Arta Populară București încadrează prin concurs următoarele posturi: contabil șef, dactilografă”

De vânzare: „Haină piele bărbătească + damă, alte obiecte îmbrăcăminte, teleobiectiv, piese Gordini”; „Bulbi lalele foarte timpurii, magnetofon cu boxe Sharp, motor de tăiat lemne Drujba. Cumpăr blitz profesional, numai convenabil”; „Faianță și cinci cauciucuri”, „Haină nurcă 46-48.Apartament 4 camere, Pantelimon, pentru două camere”; „Recamier, birou, dulap bibliotecă, fotolii, mașină spălat, covor oltenesc, cristaluri”; „Mobra cu îmbunătățiri esențiale”; „Zona Dorobanți, casă duplex, baze la sobă, pivniță, pod posibilități garaj, diverse mobile vechi, posed autorizație” „Dormitor Biedermeier, haină blană exotică și blană exotică nelucrată, diverse obiecte”; „Fotolii ușoare, candelabru descompletat, rame tablouri, stofă mătase calitate, căciuli vulpe roșie, haină sintetică folosită, material lemnos calitate”

ICL Universal organizează licitație pentru a vinde mai multe autoturisme, printre care un Mercedes 280, uzat 50% cu pre de pornire 122 000 de lei, o mașină Lada 1500 uzată 40%, preț de pornire 53700 de lei, un Renault 30 uzat 70% preț de pornire 48600 de lei, un BMW (60% uzură) cu preț de pornire 39600 și multe altele (de pildă câteva mașini Oltcit prețăluite la peste 50000 de lei). Pentru a participa la licitație, trebuia să ai un buletin de identitate (sau procură) valabil și să depui 10% din prețul de începere a licitației. Licitația avea loc pe 2 octombrie.

Se cumpără: „Serviciu de masă Rosenthal, set tacâmuri, statuete”; „Televizor color, congelator, Adidas, Puma măsura 36 și 44”

La televizor, programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul de seară. La 19.25, Tinerețe – educație – spirit revoluționar. Congresul al XIII-lea – Congresul al XIV-lea. Trepte ale înfloririi patriei. Geografia eroicilor ani – carte de învățătură pentru generația școlii. La 19.45, Agricultura – programe prioritare La 20.05, Laureați ai Festivalului național „Cântarea României.” La 20,35 Tribuna experienței înaintate. A acționa gospodărește. La 20.55, Film serial, Misiunea. Producție a studioului de film TV. Episod 6. La 21.40, Din frumusețile patriei. Producție a Studioului de film TV. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Emisiunea se închide la ora 22.00.

Filarmonica George Enescu (în sala Studio) Treptele afirmării artistice. Carmen Bulat, pian. Din program: Bach, Mozart, Chopin, Marțian Negrea, Debussy. Opera Română a programat baletul Lacul lebedelor. La Operetă, Vânzătorul de păsări. La Teatrul Național (sala Mare), Titanic Vals. În Sala Atelier, Act venețian. Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, sala Schitu Măgureanu, are în program Noțiune de fericire iar la sala de lângă Grădina Icoanei, Dimineață pierdută. La Teatrul Mic se joacă Maidanul cu dragoste. La Teatrul Giulești, Așteptam pe altcineva. În fine, Ansamblul artistic Rapsodia Română are pe afiș „Meridiane folclorice.”

Pe marile ecrane rulează: Un studio în căutarea unei vedere; Flori de gheață; Martori dispăruți; O vară cu Mara; Declarație de dragoste; De la literatură la film; Nava lui Yang; Dragoste și datorie.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG