Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 25 octombrie 1989


1945. Petru Groza la o agapă cu ofițerii sovietici.

Miercuri 25 octombrie 1989

Vreme predominant frumoasă și caldă. Cer variabil, mai mult senin în sud și vest. Izolat posibile ploi slabe sau burnițe în nord și centru. Ceață mai ales în depresiuni și în zona de câmpie. Temperaturi maxime, în scădere în nord, cuprinse între 16 și 24 de grade, mai coborâte în depresiuni. Minime termice între 4 și 12 grade.

La Ateneul Român au loc lucrările Plenarei lărgite a CC al PCR. Cu toții se așteptau ca Nicolae Ceaușescu să vorbească în Raportul său despre situația din țările blocului comunist, mai ales că raportul se intitula „Cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico-educative de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în România.” Desigur, cei care aveau așteptări nu citiseră decât prima parte a titlului. Pe ordinea de zi a Plenarei se mai aflau discutarea programului privind autoconducerea și autoaprovizionare pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990 și Raportul cu privire la pregătirea Congresului XIV al partidului, organizarea și desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid. De fapt, discursul lui Ceaușescu a fost o lungă pledoarie pentru socialismul de după Congresul IX. El le-a vorbit celor prezenți despre făurirea concepției unitar revoluționare a proletariatului, despre socialism ca înțelegerea și transformarea lumii pe cale revoluționară, despre „victoria spiritului revoluționar în mișcarea muncitorească.” Cei care încă mai așteptau să-l audă vorbind despre reforme le va fi fost clar în ce direcție se îndreaptă discursul când Ceaușescu le-a spus că „Se poate afirma, fără teamă de a greși, că socialismul și-a demonstrat forța și superioritatea, ca orânduirea socială cea mai dreaptă și umană din câte a cunoscut omenirea până acum.” Chiar și în țările capitaliste, spune el, există partide socialiste care au reușit să facă reforme, adică să naționalizeze diverse servicii publice și ramuri economice dar „nu au dus la înlăturarea orânduirii nejuste și nedrepte.” Astfel că, spune el, este o necesitate vitală să se accentueze activitatea ideologică și politico-educativă pentru a demonstra științific că numai și numai socialismul reprezintă „viitorul luminos de bunăstare și fericire” și că victoria mondială a socialismului „este de neînlăturat.” Critică „așa-zisa economie de piață” spunând că tot ce se realizează în socialism are drept scop „dezvoltarea generală a țării” „ridicarea nivelului de trai, material și spiritual al poporului”.( Este aplaudat îndelung) Dă o lungă definiție descriptivă a socialismului „pentru a fi bine înțeles de întregul popor, de întregul nostru tineret” spunând că socialismul este o orânduire cu totul nouă față de celelalte orânduiri și față de capitalism unde asuprirea socială și națională „constituie, de fapt, adevărata realitate, dintotdeauna și de astăzi.” Dar pentru a se vorbi despre socialism, trebuie stârpite („lichidate”) toate formele de exploatare, asuprire, toate sursele de inegalitate și clasele exploatatoare. Trebuie doar răbdare, socialismul se construiește în timp și, cu toate că au ajuns la înălțimi amețitoare, mai e mult de mers. Dar le promite că, orice ar fi „Vom realiza socialismul și vom asigura poporului nostru o viață demnă, liberă, care să poată să rivalizeze cu oricare alte națiuni! (...) Aceasta înseamnă lupta pentru socialism și comunism!” (Rafale de aplauze, se scandează minute în șir Ceaușescu – eroism, România – comunism) De fapt, cei care spun că socialismul nu a dat rezultate prea bune și că ar trebui să se caute și alte căi de dezvoltare sunt niște dezertori „care capitulează în fața greutăților” și că poate ar trebui să li se explice și mai bine oamenilor ce înseamnă socialismul ca să știe toți ce trebuie să facă în domeniile lor de activitate „pentru a înfăptui societatea socialistă, în formele cele mai bune, superioare.” Îi consolează că atunci când vor ajunge la perfecțiune vor sta să se odihnească pentru că „nu vom mai avea ce face” dar că mai este mult până acolo „și probabil generația noastră și următoarele câteva generații vor trenbui încă să muncească serios pentru a înțelege și dezvolta socialismul corespunzător cerințelor poporului nostru, dar și principiilor socialiste, pentru a asigura dezvoltarea generală a patriei noastre.” Acestea sunt motivele pentru care trebuie combătută ideea economiei de piață care înseamnă, zice el, „a lăsa la voia întâmplării dezvoltarea economiei naționale și asigurarea bunei aprovizionări a poporului cu tot ce este necesar pentru o viață demnă”. Economia de piață „înseamnă a da frâu speculanților, a deschide calea înrăutățirii nivelului de trai al poporului.” Doar principiile socialismului, planul unic de dezvoltare economico-socială a întregii economii și a întregii țări pot îmbunătăți viața oamenilor, strigă el. „Numai așa vom asigura dezvoltarea corespunzătoare a tuturor zonelor, a întregii țări” doar așa se va realiza ridicarea nivelului general „de progres și civilizație” etc.etc. Țările socialiste care trec spre economia de piață suportă consecințele: creșterea inflației și speculei, reducerea nivelului de trai al oamenilor muncii, ceea ce demonstrează „unde duce o asemenea orientare, pericolul pe care îl reprezintă aceasta pentru însăși dezvoltarea societății socialiste.” Este o mare fierbere în țările socialiste, spune el, e adevărat. Se vorbește despre perfecționare, înnoire, restructurare și alte forme astfel că preocuparea „în direcția găsirii celor mai bune căi de construcție socialistă reprezintă o necesitate și vor duce, în general, la dezvoltarea și mai puternică a socialismului.” Sunt și alții care, socialiști fiind, spun că vor să ia drept model țările capitaliste, dar cum s-ar putea dezvolta și perfecționa socialismul folosind modele capitaliste, adică o societate bazată pe clase de asupritori și asupriți? se întreabă Ceaușescu. Nu e o întâmplare că există țări capitaliste care vor să acorde ajutoare pentru această schimbare de sex doctrinar, dând cadouri otrăvite socialismului și lichidându-l. Aceste încercări de dezechilibrare a lumii socialiste trebuie contracarate prin intensificarea activității ideologice, teoretice și politico-educative „pentru a pune în evidență pe baza faptelor, a legilor obiective ale dezvoltării societății omenești, necesitatea întăririi rolului planului național unic”. Dar „lichidarea unor fenomene de birocratism, de centralism excesiv nu trebuie să fie în niciun fel confundată cu renunțarea la conducerea economiei pe baza planului unic de dezvoltare, nu trebuie să ducă la deschiderea drumului către așa-zisa piață liberă, pentru socialismul de piață care înseamnă, de fapt, libertatea pentru dezvoltarea diferitelor forme capitaliste.” Așadar, nu reforme, nu perestroika sau glasnost, nu liberalizare a economiei și nici a vieții sociale. Socialismul științific cu specific românesc, dezvoltat de Ceaușescu după Congresul al IX-lea din care scoate ideea de dictatură a proletariatului pentru că, de fapt, spune el, nu e doar proletariatului și nu e nici dictatură, ci conducere colectivă. Căci „realizarea unității clasei muncitoare și deci și au unui partid unic revoluționar ester rezultatul legic al dezvoltării luptei pentru socialism, o necesitate obiectivă a dezvoltării sociale.” Acesta e motivul pentru care cercurile reacționare imperialiste atacă unitatea mișcării muncitorești în numele așa-zisei libertăți și de organizare și al pluralismului politic. Când, de fapt, este necesară „întărirea rolului conducător al partidului unic, cu o ideologie revoluționară, care să îndeplinească rolul de centru vital al întregii națiuni.” Pe scurt e necesară multă muncă de convingere iar „activitatea ideologică trebuie să pună cu putere în evidență dezvoltarea dialectică a societății socialiste, lupta permanentă dintre vechi și nou, necesitatea înlăturării la timp a vechiului care nu mai corespunde noilor realități etc.etc.” și cu niciun preț perfecționarea socialismului nu trebuie „să deschidă calea pentru forme capitaliste, antisocialiste, ci să ducă la accentuarea laturilor esențiale ale socialismului revoluționar, la reafirmarea și mai puternică a principiilor de muncă și viață socialiste, a eticii și echității sociale.” Discursul continuă pe același ton cu citate din poezia proletcultistă, diatribe anticapitaliste și antineocolonialiste, avertismente și amenințări încă multe ore și coloane de ziar, însoțit de aplauzele sutelor de delegați prezenți.

În comandamentele militare, în direcțiile centrale, instituții și unități militare s-au organizat adunări festive cu ocazia Zilei Armatei în cadrul cărora, după cum scrie Agerpres, „s-a dat glas celor mai calde sentimente de dragoste, stimă și nemărginită recunoștință pe care ostașii țării le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu”. În cadrul adunărilor cu pricina „au fost evocate cu înaltă mândrie patriotică lupta neîntreruptă a poporului nostru pentru libertate și independență, marile victorii obținute de țara noastră sub conducerea conducerii partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.” La Casa Centrală a Armatei a fost vernisată expoziția de creație tehnico-științifică. Este o expoziție de fotografie în cadrul căreia „un loc central este destinat operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu și lucrărilor care scot în evidență rolul determinant al gândirii și acțiunii revoluționare ale secretarului general” în politica internă și externă, în elaborarea strategiei profund științifice etc. Mai sunt prezentate și cărți și lucrări științifice scrise de Elena Ceaușescu „care îmbogățesc știința și cunoașterea națională și universală.” Expoziția cuprinde și multe fotografii referitoare la istoria luptei poporului român și la transformările „revoluționare pe care le-a cunoscut oștirea țării în anii socialismului”, mai ales sub conducerea lui Ceaușescu. Tot la Casa Centrală a Armatei a avut loc simpozionul „De strajă cuceririlor revoluționare ale patriei” și spectacolul de muzică și poezie „La ordinul patriei, partidului, al comandantului suprem.” Spectacolul a fost prezentat de formațiile armatei laureate la Festivalul național Cântarea României. De asemenea, s-au organizat o expoziție de carte „Apărarea patriei, cauză și operă a întregului popor”, o altă expoziție de filatelie și numismatică „La datorie sub tricolor” și un concurs tematic „Armata română – tradiție și actualitate.” În unitățile din țară au fost organizate gale din film documentar la care au participat pe lângă militari și luptători din gărzile patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei. S-au mai organizat expuneri, vizite la muzee, monumente și locuri istorice, recitaluri de versuri și muzică, concursuri cu tema Drum de luptă – drum de glorii. La expuneri au participat generali și ofițeri activi și de rezervă, veterani din războiul antifascist care au evocat „acțiunile la care au participat unitățile militare pe timpul Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă etc.” pentru eliberării părții de nord-vest a țării „de sub dominația Ungariei horthyste și a trupelor hitleriste etc.” S-au depus și flori la Monumentului Eroilor Patriei din Capitalei din partea Ministerului Apărării, de Interne, comitetului municipal PCR și Consiliului popular municipal și din partea Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului. S-au depus flori și la Cimitirul militar Ghencea din partea acelorași instituții. La ceremonie au fost și reprezentanți ai pionierilor care au depus, la rândul lor, flori. S-au mai depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Sovietici și la cimitirele soldaților sovietici de la Jilava și Herăstrău din partea MApN, organelor de partid și de stat, Comitetului foștilor luptători și veterani de război împotriva fascismului. S-au intonat imnurile RSR și URSS. Participanții au trecut în revistă gărzile de onoare la încheierea ceremoniei. Coroane au mai fost depuse și la alte monumente și cimitire din țară dedicate eroilor români și ostașilor sovietici căzuți în războiul antifascist.

Comandantul suprem dă ordin de zi în care le transmite soldaților, gradaților, subofițerilor, maiștrilor militari, ofițerilor și generalilor ce crede el despre Ziua Armatei și revoluția antifascistă și antiimperialistă. „În anii edificării societății socialiste, armata noastră revoluționară, făurită, condusă și educată de PCR în spiritul eroicelor tradiții de luptă ale poporului, al patriotismului înflăcărat, al idealurilor socialiste și comuniste, devotată trup și suflet patriei și poporului, și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunile încredințate, dovedește, prin fapte demne de prețuirea întregii națiuni, înalta ei conștiință și temeinica pregătire, fiind gata în orice moment să apere cuceririle socialiste, pământul străbun.” Cum are putea altfel, de vreme ce „armata a situat și situează ferm la baza întregii sale activități documentele și hotărârile PCR, doctrina militară națională.” De aceea partidul și statul vor acorda atenția cuvenită întăririi capacității defensive a țării iar „armata va avea și în continuare un rol de cea mai mare importanță în apărarea muncii și vieții libere a poporului, a independenței și suveranității patriei socialiste.” Astfel că, în spiritul concepției partidului și al doctrinei militare, armata va întări colaborarea și cooperarea cu gărzile patriotice, cu unitățile ministerului de Interne, cu detașamentele de pregătire militară a tineretului ,cu celelalte formațiuni de apărare „astfel încât acestea să fie gata în orice moment să acționeze, la chemarea partidului și poporului, împotriva oricui ar atenta la cuceririle noastre revoluționare, la libertatea, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a României socialiste.”Încheie îndemnându-i să participe intens „sub conducerea organelor și organizațiilor de partid la activitatea politico-ideologică și cultural-educativă consacrată formării voastre ca ostași și cetățeni cu o înaltă conștiință socialistă, patriotică, revoluționară, profund devotați poporului, partidului, patriei noastre socialiste” și alte îndemnuri de același fel și ordonă ca în ziua de 25 octombrie să se tragă la București „în semn de salut, 21 de salve de artilerie.”

Au loc Zilele Națiunilor Unite, organizate de Asociație pentru Națiunile Unite din România și Asociația Tineretului și Studenților din România. Marchează începutul Săptămânii Dezarmării. Alexandru Balaci, care era președintele ANUROM, a prezentat concepția și inițiativele lui Nicolae Ceaușescu cu privire la creșterea rolului și contribuției ONU „în soluționarea problemelor majore ale contemporaneității, în realizarea unei lumi a păcii, destinderii și colaborării egale între toate națiunile.”

Proba feminină de dublu din cadrul Concursului internațional de tenis de masă care avea loc la Poznan s-a încheiat cu victoria româncelor Otilia Bădescu și Maria Bogoslav.

La Opera Română, Chopiniana, Bolero, Carmen. La Muzeul de Artă, Recital de pian Andreiana Roșca. La Teatrul Național, în Sala Mare, Autorul e în sală. În sala Amfiteatru se joacă Metamorfoze, iar în sala Atelier se joacă Autograf. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, Omul cu mârțoagă în sala din bulevardul Schitu Măgureanu. În Sala Studio, Câinele grădinarului. La Teatrul de Comedie se joacă Pețitoarea. La Teatrul Mic, Amurgul burghez iar Teatrul Foarte Mic, Bărbatul și ... femeile. La Teatrul Giulești, sala Majestic, Milionarul sărac iar la Constantin Tănase, sala Savoy, Tempo, tempo și în sala Victoria, Cavalcada râsului.

Pe marile ecrane rulează: „Cei care plătesc cu viața”; „Un studio în căutarea unei vedete”; „Ciprian Porumbescu”; „Flori de gheață”; „Zâmbet în soare”; „Sosesc păsări călătoare”; „Cantemir”; „Rezervă la start”; „Un comisar acuză”; „Miss Arizona”; „Zbuciumul iubirii”; „Școala de conducători auto”; „Aleargă după el”; „Farsă pentru cuscru”

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul de seară. Continuă, la 19.30 cu Partid și țară - o unică voință. La 19.45, Armata Republicii Socialiste România – scut de nădejde patriei străbune, cuceririlor revoluționare socialiste. Documentar. La 20.00, Onor comandantului suprem! Spectacol literar-muzical-coregrafic. La 20.45, Luminoase, mobilizatoare orientări pentru întreaga activitatea ideologică, politico-educativă. La ora 21.10, Industria – programe prioritare. Sporirea producției de cărbune energetic. La 21.30, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. La 21.50, Telejurnal. La 22.00 se închide programul.

XS
SM
MD
LG