Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 28 septembrie 1989


Moment de sărbătoare bihoreană; oferit de Comitetul judeţean de partid Bihor; 1978; ulei pe pânză. Sursa: comunismulinromania.ro

Joi 28 septembrie 1989

Vreme caldă cu cer variabil în prima parte a zilei, se va mai înnora în partea a doua a zilei, condiții de ploaie ușoară. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade, cea minimă între 12 și 14 grade.

Radu Enescu îi trimite o scrisoare critică lui Dumitru Radu Popescu în apărarea scriitorilor Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Ştefan Augustin Doinaş şi Andrei Pleşu. Pe 14 decembrie 1989 scrisoarea a fost citită integral la Radio Europa Liberă.

Continuă șirul de recolte record. La cartofi de toamnă Stațiunea de cercetare și producție a cartofilor din Miercurea Ciuc raportează o producție de 77,28 t/ha, iar CAP Apahida susține că a făcut 74,25 t/ha. În Vrancea, Stațiune de Cercetare și producție pomicolă Focșani raportează o recoltă de 35,55 t/ha de mere. CAP Movileni din Iași susținea că a obținut 120 t/ha la ardei capia. CAP Brănești, din Sectorul Agricol Ilfov raportează o producție medie de 73,415 t/ ha la ceapă uscată. Iar CAP Godeni, din Argeș, susține că a obținut 16,2 t/ha recoltă la prune!

Gheorghe Giurgiu de la Scânteia merge în comuna Pănet, de lângă Târgu Mureș pentru a vedea de ce a terminat CAP-ul de acolo anul 1988 cu un deficit de peste două milioane de lei și jumătate și ce a făcut să ajungă pe linia de plutire? Ar avea de unde scoate producție bună, întrucât lucrează sute de oameni acolo pe utilaje noi și eficiente și „au condiții de a realiza cantitativ și calitativ, toate lucrările agricole și de a crește, pe această bază, producții vegetale și animaliere” cu toate acestea producțiile din ultimii ani „nu s-au ridicat la nivelul condițiilor și al bazei tehnico-materiale de care dispune unitate, ea ocupând un loc codaș între unitățile din acest consiliu agroindustrial.” Între timp, șeful CAP-ului a fost mutat disciplinar și noul președinte, Aron Pleșa, are toate răspunsurile (adică înfierează vechea conducere): „Cum să obții producții mari când, pentru unii cooperatori participarea la muncă în momentele cheie ale campaniei, era privită nu ca o necesitate, ca o îndatorire elementară, ci ca o povară”. Mai mult, unii dintre ei considerau că pământul cooperativei era pământul lor (ceea ce, de fapt, din perspectiva istoriei, chiar așa și era). Fosta conducere nu a făcut nimic iar „climatul de muncă a afectat nivelul recoltelor, au avut de suferit în primul rând averea obștească și implicit veniturile cooperatorilor.” Dacă ar fi vrut să evite toate aceste „abateri”, consiliul e conducere ar fi trebuit să îndeplinească „pas cu pas” hotărârile adunărilor generale. Nu au făcut-o cu complicități la nivel de partid și s-a lăsat cu sancționarea „unor cadre din conducerea unității” pe linie de partid. Alta e situația cu noul consiliu. Noul șef o spune clar: pentru a reinstaura ordinea și disciplina „urmărim să întronăm un climat de muncă existent în care să predomine angajarea cooperatorilor pentru îndeplinirea exemplară a hotărârilor stabilite în adunările generale.” Este motivul pentru care oamenii sunt somați „să-și realizeze cel puțin minimul de norme stabilit de adunarea generală.” Lucrurile merg spre bine și oamenii au început să se preocupe de realizarea planului. „Explicația? Una singură s-a apelat mai mult ca până acum la conștiința oamenilor, la cunoașterea opiniei lor, problemele dezbătute în consiliul de conducere reflectând îmbunătățirea activității de fond a unității.” A fost analizat modul de repartizare a loturilor în folosință dar și terenurile cu pante mari, care nu puteau fi lucrate cu mașinile agricole și au fost desemnați cooperatori să le lucreze. Au recuperat astfel o suprafață importantă de teren arabil care au devenit astfel productive. I-au scos pe oameni la săparea canalelor pentru scurgerea apelor freatice, pentru defrișări și fertilizări cu îngrășăminte organice. „Neîndoios CAP Pănet se află pe un drum bun” pentru că oamenii s-au convins că fără știința conducerii colective și fără munca în colectiv, producțiile mari sunt de neconceput. Pentru a consolida însă aceste succese, „este necesar ca și comitetul comunal de partid să întreprindă acțiuni mai susținute pentru a contribui mai mult ca până acum la bunul mers al activității cooperativei agricole.”

Gheorghe Atanasiu a fost la ședința de dare de seamă și alegeri de la Oțelăria I, schimbul 2, din cadrul Întreprinderii de utilaj greu Progresul – Brăila, și a vrut să afle de ce a fost ales noul șef al organizației de bază de acolo, Ion Vasile, turnător șef de echipă la atelierul de formare piese. Oamenii care, după ședința de partid, stau la o țigară de vorbă, îi spun bucuroși de ce l-au ales: cel dintâi argument este că echipa lui Vasile e fruntașă în producție de cinci ani, spune turnătorul Costache Caradață. „Performanța a fost posibilă datorită calităților sale de bun organizator, capacității profesionale și politice, devotamentului în muncă – cerințe de prim ordin ale fiecărui comunist căruia i se încredințează răspunderi deosebite.” În plus, noul șef este exigent: când unii tovarăși nu au respectat disciplina tehnologică, el i-a criticat cu asprime în adunarea generală de partid și a stat îndelung de vorbă cu ei în particular, pe principiul că „disciplina de producție este disciplină de partid.” În plus, spun alții, Vasile este omul noului, are o gândire economică progresistă, înaintată, „manifestată în acțiuni concrete care exprimă la cel mai înalt grad conștiința de proprietar, producător și beneficiar.” A promovat intens utilizarea armăturii și sârmei de beton recondiționate, înregistrând importante economii de material. Iar tinerii comuniști sunt încântați pentru că Vasile este mentorul lor. Le face plăcere să-și amintească o vorbă a șefului lor de echipă: „Înainte de a forma piese pentru utilajele moderne, noi formăm oameni pentru prezent și viitor.” Chiar și sărbătoritul este emoționat însă, după câteva minute le spune oamenilor să termine cu felicitările și să treacă la treabă: „Ați văzut cât e de încărcat planul de măsuri pe care l-am aprobat cu toții. La treabă, că aveam atâtea de făcut!”

Gavrilă Inoan explică, în Scânteia tineretului, de ce este important în „formarea și dezvoltarea conștiinței politice a tineretului”, investigând modul în care se desfășoară „munca politico-educativă” în cele 25 de organizații UTC din Direcția de Telecomunicații din București. În aceste organizații au fost înființate 48 de cercuri de studiu unde se dezbat problemele învățământului politico-ideologic UTC. La acestea participă chiar și tineri membri de partid pentru a se pregăti mai bine ideologic. Propagandiștii, spune Luminița Apostol, secretar adjunct cu problemele de propagandă al comitetului, au fost selecționați „cu grijă, pentru această importantă activitate fiind desemnați, cu acordul organelor de partid, tineri membri de partid cu un bun nivel de cultură generală, cu o foarte bună pregătire politico-ideologică. Sunt propagandiști care pot conduce foarte bine desfășurarea discuțiilor în cercuri, putând expune tema liber, clar, cu referiri la activitatea concretă de la fiecare lor de muncă.” Constanța Marcaș Radu este propagandistă și-i spune gazetarului că ei activiștii nu doar că se pregătesc cu lectorii de la Ștefan Gheorghiu sau cu activiștii de partid desemnați, dar își continuă pregătirea individuală „la punctul de documentare, consultând bibliografia recomandată.” Ca să se documenteze și mai temeinic, gazetarul e dus de secretara de partid la Secția 4 Titan, să asiste la o dezbatere politico-ideologică. S-au dus în ziua și ora stabilită și i-au găsit pe tineri adunați pentru a aprofunda documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres, „cu referiri concrete la specificul domeniului lor de activitate, la munca și la viața tinerilor.” Îi păstorea propagandistul Ștefan Ștefan, electromecanic cu experiență „om cu un orizont larg și cu multiple preocupări educative.” Toate merg ca unse, oamenii au studiat temeinic, propagandistul trage concluziile, anunță tema pentru ședința următoare, toată lumea e satisfăcută. „Acest fapt nu reprezintă un lucru neobișnuit pentru că participarea la ședințele de învățământ politico-ideologic a secretarului organizației de bază de partid este aproape o tradiție. Propagandistul își face treaba cu pricepere, are mereu exemple concrete și intervine „stimulativ atunci când consideră că trebuie să o facă, toate acestea dovedind o reală înclinație pentru o asemenea muncă.”

Ceaușescu l-a primit pe Țoi Goang, șeful Marelui Stat Major al Armatei Populare Coreene, cu care a discutat ca de la comandant suprem al forțelor armate la general de armată despre relațiile de prieteni și colaborare între partide, țări și popoare „care se extind și se întăresc continuu în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii”, după cum relatează Agerpres. Ceaușescu a spus și a repetat în cadrul întrevederii că România socialistă, „poporul român vor acorda și în viitor întregul lor sprijin luptei pentru reunificarea pașnică, democratică și independentă a țării, propunerilor făcute de RPD Coreeană, de tovarășul Kim Ir Sen pentru realizarea acestei aspirații legitime.”De asemenea, s-a vorbit și despre necesitatea intensificării eforturilor „pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rând a celi nucleare, pentru instaurarea în lume a unui climat de destindere, securitate, înțelegere și largă colaborare.” Pe de altă parte, au vorbit și despre importanța întăririi solidarității țărilor socialiste „împotriva acțiunilor cercurilor reacționare imperialiste de amestec în treburile interne, de destabilizare a unor state socialiste.” Din nou, Ceaușescu părea că se simte mai acasă, ideologic în orientul extrem al comunismului, fără nicio priză la realitatea europeană în care regimurile comuniste se erodau accelerat și pe scară largă. În chiar acele zile în Slovenia, Parlamentul modifică Constituția și înlătură articolul care stabilește rolul conducător al Uniunii comuniștilor și prevede, deopotrivă, dreptul republicii de secesiune față de Iugoslavia.

Încep „Zilele culturii din Republica Populară Chineză” dedicată celei de-a 48 aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze (abia se terminaseră în China, Zilele culturii românești, consacrate celor 45 de ani de la „revoluția de eliberare socială și națională” etc. Deschiderea Zilelor RP Chineze s-a făcut la Biblioteca Centrală Universitară. Au vorbit Mihai Dulea, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Wang Jinquing, ambasadorul R.P.Chineze, despre mărețele realizări, „energiile creatoare ale poporului chinez”, „succesele remarcabile în opera de edificare a socialismului, în afirmarea tot mai puternică a Chinei pe arena mondială”. Manifestările au fost inaugurate cu Expoziția de carte din R.P.C., circa o mie de volume din toate domeniile, unele dintre ele fiind traduceri din literatura română. La Asociația Artiștilor Fotografi din București a fost vernisată o expoziție cuprinzând imagini din R.P.C. Șirul de manifestări va continua în cinematografe cu Zilele filmului chinez, spectacole ale Ansamblului de circ din R. P. C. și o expoziție de tapiserie și broderii artistice.

Constantin Dăscălescu îi trimite o telegramă lui N. I. Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri ai URSS ca să-l felicite de ziua lui de naștere. Agerpres spune că „în telegramă se exprimă convingerea că, acționând pentru transpunerea în viață a înțelegerilor de la București și Moscova, dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, relațiile de strânsă prietenie, colaborare multilaterală și cooperare economică și tehnico-științifică româno-sovietice se vor dezvolta în continuare, „în interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socialismului, păcii și progresului.”

Afront internațională pentru șefii comuniști de la București. Partidul Comunist Italian nu a invitat PCR la aniversarea ziarului L'Unita. Tot atunci, comuniștii italieni au organizat o dezbatere în care critică politica lui Ceauşescu.

Moare (25 septembrie) artistul scenograf Vasile Roman (1935), membru al Uniunii Artiștilor Plastici. A debutat în 1959 atât cu expoziții personale cât și în expoziții colective în țară și peste hotare. A pregătit numeroase generații de scenografi.

Echipa de fotbal Steaua București a câștigat în deplasare partida retur cu formația Fram Reykjavik. În partida tur câștigase cu 4 la 0. Meciul retur a fost câștigat cu 1 la 0. În Cupa UEFA, însă, echipele Victoria și Flacăra Moreni au ieșit competiție. Victoria a făcut egal cu F. C. Valencia care câștigase în tur cu 3 la 1. Flacăra Moreni a pierdut cu 2 la 1 în fața celor de la F. C. Porto (care câștigaseră și meciul din tur cu 2 la 0). La Campionatele mondiale de box, Francisc Vaștag s-a calificat în finală după ce în lupta împotriva campionului Statelor Unite, Raul Marquez a câștigat la puncte.

Se fac angajări: „Căutăm femeie supraveghere copii 4 și 6 ani, la domiciliu, zona Iancului-Dimitrov, eventual cunoscătoare limba germană”; „Întreprinderea de mașini electrice București, str. Ho Și Min, nr 4, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi: ingineri (specialitatea electrotehnică, TCM), muncitori calificați în meseriile de strungari, frezori, rectificatori, paznici”; „Caut persoană pricepută îngrijire copil un an, Podul Grant”; „Supraveghez copii preșcolari 4 ore zilnic, vorbesc limbile engleză, franceză, zona Piața Sălăjan – Macaralei”

De vânzare: „Monument funerar, butelii 5, 10 l”; „Fotolii florentine”; „Lada 1500, an fabricație 1980, stare excepțională, sufragerie stil Baroc, șifonier, rafturi cărți, bicicletă Zaika, lustre statuete, trusă compas, macrameuri, țarc pentru copil, bibliotecă Dana”; „Dacia berlină 1410 zero km, calculator Spectrum 48 K, butelie voiaj, ferăstrău de tăiat lemne (Drujba), căciulă iepure”; „Obiecte japoneze vechi decorative, statuete bronz, marmură, rame tablouri, tăvi deosebite, obiecte decorative vechi, joc electronic Atari 2600 cu casete, telefon 10 memorii”, „Palton picioare astrahan 54, palton, pardesiu bărbătesc 54, piele căciulă astrahan, stofe”; „Barcă pneumatică, motor Fiat 2300, Fiat Diesel, diverse obiecte. Cumpăr casă zonă de munte”; „Set tobe complet”

Se cumpără: „Casă 4-5 camere, singur curte, liber sau schimb cu apartament ultracentral”; „Sticluțe parfum, vechi, deosebite, statuete jad”; „Storcător electric zarzavat, rădăcinoase, fructe mari”; „Reiați, canadiană deosebită 50, schiuri competiție 1,80 m.”

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul de seară. La 19.25, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR. Programul de organizare și modernizare a localităților țării. La 19.45, Laureați ai Festivalului național Cântarea României. La 20.10, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea PCR. La 20.30, File de glorioasă istorie. Dezvoltarea statală și unitară pe teritoriul Daciei străbune. La 20.50 Film serial. Misiunea. Producție a Studioului de film TV, realizat în Centrul de producție cinematografică București. Premieră pe țară., Scenariu Francisc Munteanu. Regia Virgil Calotescu. Episodul 7. La 21.35, Popasuri pe Valea Someșului. Producție a Studioului de film TV. La 21.50 Telejurnalul de noapte. Programul se închide la ora 22.00.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG