Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 29 septembrie 1989


MAN îi acordă lui Gheorghiu Dej titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia Secera și ciocanul, cu ocazia împlinirii a 50 de ani. Sursa: Fototeca online a comunismului românesc; cota: 168/1951

Vineri 29 septembrie 1989

Vreme este în general instabilă cu cer mai mult noros în sudul țării. Ploi care au, izolat, caracter de aversă în sud și în rest pe suprafețe mai restrânse. Temperaturi minime între 8 și 16 grade și maxime între 16 și 22 de grade. Sunt condiții de ceață în vestul și centrul țării.

Dan Petrescu, unul dintre membrii importanți ai grupului de disidenți din Iași, coagulați în jurul revistelor Dialog și Opinia studențească a primit știrea că, din pricina restrângerii schemei de personal, postul său de la Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi a fost desființat. I s-au oferit trei alte posturi, dar el le-a refuzat. Este al doilea membru al grupului împotriva căruia s-au luat măsuri administrative (primul fiind Luca Pița, dat afară din Universitatea ieșeană)

Alte știri SF din noua revoluție agricolă: CAP Agigea raportează realizarea a 86,93 t/hectar la ceapă. CAP Gostavățu din județul Olt spune că a făcut 65,5 tone pe hectar. Tot în Olt, CAP Dranovățu pretinde că a făcut, la morcovi, 60,1 t/ha iar CAP Dragomirești că a realizat 83,2 tone la hectar la ardei gras. IAS Medgidia, Constanța, susține că a recoltat 24,5 t/hectar de struguri de masă și în jud. Maramureș, Stațiunea de cercetări și producție pomicolă Baia Mare raportează 35,4 t/ha la mere.

Cum poate fi școala în pas cu dezvoltarea țării, se întreabă gazetarii de la Scânteia. Pentru a afla, merg la firul ierbii sau, mă rog, al administrației școlare și stau de vorbă cu Atena Vișoiu, inspector general județean în Ialomița care le spune că trebuie să se conformeze documentelor de partid și de stat care urmează să fie adoptate la Congresul PCR acordând importanța cuvenită „asigurării tuturor condițiilor pentru continua dezvoltare și perfecționare a învățământului în țara noastră.” Învățământul e vital pentru economie pentru că el asigură „cadre calificate pentru toate domeniile vieții economice și sociale.” Este motivul pentru care elevii sunt educați în spiritul muncii de timpuriu iar la școală se obișnuiesc cu condițiile de producție „astfel la absolvire ei sunt deja muncitori formați, integrarea lor în procesul productiv realizându-se fără nicio dificultate.” Decizia generalizării învățământului de 12 clase „moment de referință în învățământul românesc”, arată cât de preocupat sunt preocupați partidul, Ceaușescu și consoarta „pentru a asigura tinerei generații un înalt nivel de cunoștințe, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane.” Inspectoarea amintește că documentele de partid promit școlarizarea a două milioane de persoane în perioada 1991-1995 și că, dată fiind necesitatea înfăptuirii noii revoluții agrare, în județ au fost înființate puternice centre școlare „liceele agroindustriale Slobozia, Țăndărei, Armășești și Fierbinți, care se implică direct în realizarea sarcinilor de producție ale unităților agricole pentru care pregătesc forța de muncă.” Și dr. Ing, Avram D. Tudosie, coordonator de practică la Liceul agroindustrial din Huși e de aceeași părere (doar era punctul de vedere al partidului): „Sarcina noastră este să pregătim muncitori agricoli cu solide cunoștințe și deprinderi de lucru. (...) Elevului i se formează convingerea că meseria de agricultor este una de deosebită importantă și, confruntându-l cu rezultatele obținute, analizând științific munca depusă, i se formează și cultivă sentimentul de responsabilitate socială, sprijinit pe competența profesională.”

La Stația de Mașini Agricole (SMA) Bolintin, din jud Giurgiu se organizează, ca peste tot, adunarea de dare de seamă și alegeri în partid. Se dezbat, spune Petre Cristea de la Scânteia care a fost de față, problemele stațiilor de mecanizare și rolul acestora în înfăptuirea noii revoluții agrare. A fost „un climat de puternică angajare revoluționară”, mecanizatorii înțelegând „profund„ ce eforturi face statul pentru înzestrarea agriculturii și că aceste eforturi sunt o dimensiune esențială „a programului de înfăptuire a noii revoluții agrare” S-a vorbit îndelung despre ce înseamnă noua revoluție agrară: „conștiința celor ce muncesc ogoarele cu mașinile, nivelul lor de pregătire politică și profesională, răspunderea față de lucrul făcut, preocuparea de a realiza, an de an, producții tot mai mari, stabile.” Smarandache Călinescu, unul dintre maiștrii mecanici ai Stațiunii, după ce-și exprimă profundele sentimente de stimă și aleasă prețuire față de Ceaușescu spune că sunt mulți buni meseriași în unitatea lor dar că „nu poate crește un bun muncitor fără o conștiință înaltă, fără răspundere și atașament față de bunurile obștii, fără răspundere pentru recoltă, pentru sănătatea și fertilitatea pământului.” El spune că mai sunt restanțe la aceste capitole și că trebuie întărită „munca de educație.” La fel și Aurel Dobre, maistru, șeful atelierului de reparații, își laudă colegii dar îi și critică pe unii, anonimi, „care fac concesii la calitate atât la reparațiile utilajelor, cât și la lucrările în câmp.” Cere, prin urmare, întărirea vigilenței, să-i înfiereze fără jenă, „să-i ajutăm să-și schimbe atitudinea față de muncă.” Iar inginerul Vasile Toma, directorul SMA, în numele noii revoluții agrare, spune că, în ciuda realizărilor, trebuie să privească cu ochi critic activitatea colectivului. Mai sunt multe de făcut. „Mai sunt fenomene de indisciplină (absențe de la muncă, reparații de mântuială etc.)” Colectivul se străduiește, dar nu e pădure fără uscături astfel că „organizația de partid va trebui să se ocupe mai mult de cei care vor să dilueze răspunderea personală în răspunderea colectivă.” Concluzia gazetarului este că mecanizatorii de la Bolintin nu s-au culcat pe o ureche, deși aveau realizări peste medie. Terapia de grup a funcționat și la această adunare generală: „comuniștii au vorbit deschis, limpede, concret, dând expresie spiritului revoluționar, angajându-se să nu precupețească niciun efort, în aceste zile de muncă intensă, în campania agricolă de toamnă.”

Marian Avram, Erou al Muncii Socialiste și șef de echipă la Întreprinderea 23 August din București, spune că doar socialismul „asigură adevărata libertate și bunăstare”. Prin rezultatele din toate domeniile, România a dobândit recunoaștere internațională, semn că „niciodată națiunea noastră nu a avut un conducător mai luminat, mai devotat țării, partidului și poporului din care s-a născut.” Șeful de echipă – erou este îndrăgostit de șeful de stat- Erou între eroii neamului, pe care-l admiră pentru „intransigența sa în apărarea valorilor socialismului.” Consideră și el, ca și șeful partidului, că „numai socialismul asigură popoarelor condiții pentru lichidarea înapoierii, sărăciei, pentru adevărata independență economică.” Este, doar, orânduirea care a pus puterea politică în mâinile maselor populare și, spune muncitorul erou, apărarea valorilor socialismului este și mai importantă în acele zile în care „are loc o intensificare a propagandei capitaliste, a campaniei forțelor reacționare împotriva socialismului.” Nici măcar nu mai încearcă să se ascundă în încercarea lor de a ponegri socialismul pentru a slăbi unitatea și influența acestuia în lume. Dar aceste tentative nu au forță și eficiență și vor eșua căci, spun Tezele viitorului Congres, „socialismului îi aparține viitorul.” De aceea, oamenii de la 23 August resping cu hotărâre „planurile și programele de amestec în treburile țărilor socialiste, de destabilizare, de finanțare a politicii de renunțare la construirea socialismului.” Cercurile imperialiste au tupeul să le ceară țărilor socialiste să renunțe la rolul politic conducător al partidului, la proprietatea socialistă, la cuceririre revoluționare fundamentale ale clasei muncitoare. Marian Avram, care se laudă că a participat la naționalizare, în 1948, spune că este foarte satisfăcut „de fermitatea cu care partidul nostru (...) apără cuceririle socialismului. (...) Pe noi nimeni nu ne poate abate de pe calea pe care mergem cu succes, a făuririi unei economii puternice, cu o industrie și o agricultură moderne, cu o știință la nivelul celor mai bune din lume”, mai spune maistrul-erou al muncii socialiste care încheie exprimându-și convingerea că partidul cu Ceaușescu în frunte, opunându-se presiunilor externe și apărând cuceririle socialiste „aduc o contribuție de cea mai mare însemnătate la promovarea cauzei socialismului în lume.”

Se aniversează cu un fast reținut a 40-a aniversare a întemeierii Republicii Democrate Germane în prezența ambasadorului, Herbert Plaschke și a cadrelor didactice și studenților de la Academia de Studii Social-Politice de pe lângă CC al PCR. Ambasadorul a vorbit despre importanța evenimentului, despre „progundele transformări înnoitoare care au avut loc în toate domeniile vieții politice și social-economice în RDG sub conducerea Partidului Socialist Unit. În aceeași zi, generalul Vasile Milea, ministrul Apărării naționale a transmis o telegramă de felicitare ministrului Apărării din Republica Populară Ungară cu ocazia Zilei Armatei Populare Ungare. Cu această ocazie, atașatul militar și aero al RPU la București s-a întâlnit cu militari din două garnizoane ale armatei și le-a vorbit despre semnificația evenimentului. Participanții au putut vizita expoziția de fotografii care înfățișa scene din viața și activitatea militarilor și au urmărit un film primit de la ambasada ungară la București. La rându-i, ambasadorul ungar Pal Szuts, a oferit un cocktail la care au participat înalți ofițeri din Ministerul Apărării Naționale, funcționari din alte ministere, ofițeri superiori, gazetari.

La București, comitetul municipal București al PCR a organizat joi o adunare festivă dedicată împlinirii a 40 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. Agerpres informează că adunarea a fost patrionată de Ion Dincă, membru în CPEx al CC, prim viceprim-ministru, membri din conducerea Ministerului de Externe și din alte ministere, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă etc. A vorbit despre semnificația evenimentului Ion Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză care a spus că evenimentul a consacrat „victoria revoluției populare (...) deschizând o nouă eră în istoria multimilenară a Chinei – cea a dezvoltării sale multilaterale pe calea socialismului.” Apoi a vorbit și despre aniversarea românească a revoluției de „eliberare socială și națională” care a lichidat „pentru totdeauna dominația imperialistă, deschizând calea marilor transformări revoluționare, asigurării depline a independenței, suveranității și libertății României” și a subliniat că în RSR conducerea de partid și de stat acordă o atenție deosebită întăririi proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste, a rolului politic conducător al partidului, perfecționării și organizării activității în toate domeniile, dezvoltării sistemului democrației populare.” Mai spune și că partidul și statul acționează „cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, întărirea solidatirății și unității acestora în lupta pentru edificarea noii orânduiri, pentru progres social și pace în lume.”

Moare regizorul Traian Fericean (născut în 1928). Membru al Asociației Cineaștilor din 1963. A realizat reportaje și jurnale de actualități pentru Studioul Al. Sahia și medii metraje cu caracter satiric la Studioul cinematografic București, apoi a ajuns la Studioul de filme al Ministerului de Interne.

Moare actrița Sonia Gurmann-Fischer.

În cadrul semifinalelor Campionatului mondial de box de la Moscova Rudel Obreja care lupta la categoria mijlocie a fost învins la puncte de I. Akopkohian (URSS). Urmează, sâmbătă 30 septembrie prima gală a finalelor în care Francisc Vaștag îl întâlnește pe S. Mehnert (RDG).

Se fac angajări: „Centrul de Estetică a Produselor Industriei Ușoare anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi: inginer textilist, inginer pielar, artist plastic creație vestimentară și muncitor tipăritor tipar plan-tăietor, în condițiile Legii 12/1971”; „Întreprinderea Poligrafică 13 Decembrie 1918, încadrează conform Legii 12/1971 economist pentru biroul aprovizionare-desfacere, lăcătuși mecanici, strungari, frezori, electricieni minim categoria a IV-a și tipăritori tipar înalt și plan”; „Filarmonica Gh. Dima, Brașov anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la Orchestra de muzică populară Miorița: 1 post dirijor, 2 posturi soliști vocali, 23 posturi instrumentist vioară, 1 post instrumentist contrabas, 1 post instrumentist acordeon, 1 post instrumentist țambal, 1 post instrumentist, clarinet, taragot, fagot sau nai. Concursul va avea loc miercuri 11 octombrie 1989, ora 12, la sediul Filarmonicii”; Teatrul de operetă organizează concurs în ziua de 16 octombrie pentru a ocupa posturile vacante de soluști vocali (tenori); solist vocal (bariton, bass-comic); coriști (bărbați, toate vocile). Condițiile sunt pentru soliști: studii medii sau superioare de specialitate. Pentru coriști: studii medii. Candidații vor prezenta la înscrierea în concurs avizul instituției la care sunt încadrați.

De vânzare: „Dischete de 3 inch, pastile cap video, computer Commodore 64”; „Piese ceasuri, capace, brățări, ceasuri defecte, scule ceasornicărie”; „Frigider Saratov, televizor Sport, pistol vopsit, cojoc bărbătesc 52”; „Motocicletă Jupiter 4, masă demontabilă, scaune tapițate”; „Bibliotecă bej cu canapea și fotolii, covor manual Buhara 2,40/1,60, covor mongolez 3/4, bormașină electrică, mașină cusut canadiană electrică, bucătărie roșie gen Bonanța”; „ARO 244 Diesel, rulotă persoane, garsonieră, bicicletă nouă, masă, scaune fier forjat, placă trenuleț electric, blană jder, diferite casnice”; „Aparat medical pentru logopedie (exerciții de dicție pentru handicapați) marcă Siemens”

Se cumpără: „Monument funerar”; „Apartament vilă, bloc mic, zonele Cașin, Triumf, Romană, Televiziune”; „Televizor color nou, blue-jeans 50-52”; „Player, televizor color, calorifer electric”; „Serviciu masă porțelan Bavaria, bibelouri Hummel, similar, podoabe deosebite, costum piele nou 44 damă”; „Mașină de cusut pălării de paie și ceaprăzărie.”

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul de seară. La 19.25, Trepte ale înfloririi patriei. Uniți în gând și faptă, urcăm spre viitor. La 19.45, România în lume. Documentar. La 20.05, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR. Autoconducere, autogestiune, autofinanțare – principii de bază ale mecanismului economico-financiar. La 20.25, Copiii cântă patria și partidul. Program literar-muzical-coregrafic în interpretarea unor formații pionierești și ale șoimilor patriei, laureate ale Festivalului național „Cântarea României.” La ora 20.45, Învățământ-cercetare-producție. În spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Învățământul sub semnul noului, al creativității. La 21.05, Imagini din R.P. Chineză. La 21.20, Univers, materie, viață. Emisiune de educație materialist-științifică. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Programul se închide la ora 22.00.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG