Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 3 aprilie 1989


Ceaușescu veghea atent la îndoctrinarea copiilor. Aici, a XXX-a aniversare a înființării Organizației Pionierilor, Palatul Sporturilor şi Culturii, București, 22.VI.1979. Fototeca online a comunismului românesc; cota: 94/1979

Luni 3 aprilie 1989

Soarele răsare la ora 6.53 și apune la ora 19.45. Meteorologii prognozează o vreme în continuă răcire mai ales în sud. Cer variabil mai mult noros în centru și sud. Precipitații mai ales sub formă de ploaie în centrul, nordul și vestul țării. Vânt moderat cu unele intensificări în vest și est din sector nordic. Temperaturile maxime sunt cuprinse între cinci și 15 grade, ușor mai ridicate în sud și maxime între minus patru și patru grade în regiunile nordice și între două și 10 grade în restul țării.

Pia Rădulescu ne explică, în România liberă, de ce trebuie o exigență sporită în activitatea echipelor pentru controlul oamenilor muncii. Controlul ar fi o formă de participare a întregului popor la conducerea vieții economico-sociale din România. Partidul se implică zi de zi și ceas de ceas, elaborând și veghind la înfăptuirea programelor de dezvoltare, exercitând controlul oamenilor muncii asupra tuturor domeniilor de activitate – controlul fiind o formă legitimă de verificare a modului „în care sunt administrate și folosite bunurile” care aparțin poporului „și ca posibilitate practică de a interveni pentru prevenirea neajunsurilor și pentru îmbunătățirea muncii în toate unitățile și sectoarele controlate, în interesul economiei naționale, al bunăstării tuturor.” Și adevărul e că, după constată politruca, s-au făcut pași importanți înainte pentru perfecționarea diferitelor structuri ale mecanismului de conducere și controlului social și una dintre structurile sociale noi este cea a controlului oamenilor muncii nu doar în producție, ci și în viața socială. După adoptarea Legii 6/1972 cea care reglementa organizarea și funcționarea controlului oamenilor muncii, controlul a prins aripi, dezvoltându-se necontenit, „sporindu-și permanent eficiența socială”. De fapt, legea a fost modificată în 1977 și prevede în articolul 1: „controlul oamenilor muncii se exercită, cu participarea largă a cetățenilor de la orașe și sate, în unitățile socialiste de stat și cooperatiste, în scopul îmbunătățirii activității de aprovizionare și de servire a populației, a condițiilor de muncă și social-culturale.” Cel care se ocupă de controlul oamenilor este Frontul Democrației și Unității Socialiste care veghează la autogospodărirea și autoadministrarea cetățenească (control valabil și vizibil, de pildă, în cazul „muncii patriotice”). „Zeci de mii de oameni ai muncii (...) constituiți în mii de echipe de control, pe tot cuprinsul țării, și-au făcut simțită prezența tot mai puternic și eficient, ca factor dinamic de formare și promovare a înaltelor valori umane și civice.” Pe scurt, Gardienii morali ai revoluției permanente. „În unități comerciale și de alimentație publică, cantine-restaurant, depozite, piețe, cooperative meșteșugărești, instituții sanitare, unități cultural-artistice, grădinițe, cămine, hoteluri, mijloace de transport în comun, unități de administrație locativă și de gospodărie comunală, oficii de asigurări sociale, baze sportive, oficii de poștă și telefoane, echipele de control au făcut observații foarte judicioase și pertinente, soldate cu propuneri concrete de măsuri de îmbunătățire, de eliminare a neajunsurilor și de prevenire a celor eventual posibile.” Sârguincioase, ubicue și insistente, echipele de control „și-au dobândit tot mai mare audiență și autoritate, capacitate de riguroasă evaluare a stărilor de fapt și a măsurilor care se impun, perfecționându-și munca” și adaptîndu-se din mers cerințelor din fiecare zi. De altfel, la recenta plenară FDUS s-a insistat asupra rolului pe care-l au echipele de control „în aplicarea legilor și principiilor eticii și echității socialiste, în cultivarea sentimentului de cinste și responsabilitate, în întărirea proprietății socialiste și apărarea intereselor cetățenești.” Dar, pentru a asigura „o înaltă calitate actului de control social,” era nevoie ca selectarea membrilor acestor echipe să fie făcută cu o mai mare atenție. Trebuie aleși mai mulți „muncitori și țărani, maiștri, tehnicieni și ingineri, alți oameni de înaltă calitate morală politică și profesională”, armată de milițieni ai virtuții comuniste care trebuie instruită semestrial în legătură cu problemele sectoarelor supuse controlului, pentru a cunoaște legile și cutumele. „De asemenea, se va urmări asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru ca membrii echipelor să-și desfășoare activitatea nestingheriți, în conformitate cu prevederile legale, luându-se măsuri împotriva celor care îngreunează sau se opun desfășurării controlului.” Controlul merge de la calitatea producției sau serviciilor, la controlul maternităților și programelor caselor de cultură.

Pentru a contracara comerțul bișnițarilor cu bilete la negru, clubul Steaua instituie noi reguli pentru meciul cu Galatasaray Istanbul care va avea loc pe 5 aprilie. Invocând numărul mare de solicitări și locurile limitate ale stadionului, conducerea clubului spune că accesul în incinta arenei se va face pe baza biletelor special editate pentru această întâlnire, a legitimațiilor-abonament eliberate de C.S. Steaua, a legitimațiilor roșii eliberate de CNEFS, însoțite de tichete cu rezervare de loc și a legitimațiilor verzi însoțite de tichete sau acreditări. Biletele se distribuie din 3 aprilie la sediul Clubului pe baza cererilor adresate anterior, prin delegați special desemnați în acest scop și care vor ține o evidență strictă a persoanelor care au cumpărat bilete pentru meci. Celor care vin la meci li se cere să aibă la ei documente de identificare și legitimare, să-și ocupe locurile și să asigure „o ordine și disciplină exemplare.” Precauții de înțeles: meciul era transmis în direct și în străinătate și orice act de protest sau conflictele din tribune ar fi avut o mare vizibilitate nu doar pe plan intern, ci și internațional. Or, după ciocnirile care au avut loc cu câteva zile înainte, cu ocazia întâlnirii dintre Steaua și Dinamo pe același stadion, organizatorii suflă și în iaurt.

Cristina Balint ne informează în Scânteia tineretului că Societatea Națională de Crucea Roșie a decis, la recentul ei congres de la sfârșitul lunii martie, să se ocupe mai serios și sistematic de educația copiilor. O făcuse și până atunci. În școlile generale funcționează cercurile „Prietenii Crucii Roșii” iar în licee „Viitorii donatori de sânge”. Se organizează concursuri „Sanitarii pricepuți” pentru toți elevii, de școală sau liceu. Este un concurs cu faze și etape pe clasă, școală, localitate, zonă și județ. Faza de masă a concursului antrenează peste trei milioane de elevi. Mai mult, la doi ani odată, concursul se desfășoară în cadrul unor tabere naționale organizate de Crucea Roșie în colaborare cu Ministerul Educației, CC al UTC și Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Dar Crucea Roșie editează și un supliment Sănătatea copiilor și își continuă munca de educație a copiilor prin diverse manifestări (lecții-model cu tematică igienico-sanitară, gale de film și diapozitive, expuneri și simpozioane, colocvii și discuții). Nu e tot. Consiliul Național al Crucii Roșii vrea să contribuie la pregătirea tinerilor pentru viața de familie și să le explice noțiuni de puericultură, de creșterea și educarea copiilor, „în condiții igienico-sanitare dintre cele mai propice, pentru a-i învăța pe aceștia și a-i educa în sensul respectării normelor igienico-sanitare și al cunoașterii acestor noțiuni.” Astfel, Crucea Roșie organizează în aproape în fiecare localitate, în mai toate unitățile economice și social-culturale simpozioane, colocvii, discuții și dezbateri ale tinerilor având ca temă „Familia-nucleul de bază al societății.”

În toate județele țării se sărbătorește, „în cadrul acțiunilor politico-educative, împlinirea a 40 de ani de la crearea Organizației Pionierilor”. Au loc sesiuni de referate și comunicări cu tema „Organizația Pionierilor - școală de educare comunistă, patriotică în spirit revoluționar a celei mai tinere generații a patriei.” În plus se inaugurează expoziții cu lucrări de creație tehnico-științifică și artistică realizate de pionieri și șoimi ai patriei. Nu sunt niște manifestări haotice, fără legătură cu atmosfera sărbătorească a începutul de an, ci sunt integrate celorlalte sărbători (1 Mai și 50 de ani de la manifestația organizată zice-se și de Ceaușescu, 45 de ani de la 23 august 1944, Congresul al XIV-lea...) „aceste acțiuni prilejuiesc purtătorilor cravatei roșii cu tricolor exprimarea celor mai alese sentimente de fierbinte dragoste, profund respect și nemărginită recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu (...), față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușesc, pentru minunatele condiții de viață, muncă și învățătură asigurate, pentru grija permanentă cu care veghează creșterea, educarea și formarea multilaterală a tinerei generații a patriei.”

Marius Georgescu consemnează în România liberă, stimulat probabil de recentele decizii luate la CPEx și care se leagă de extinderea subteranelor metroului bucureștean în următorii doi ani, că lucrările la magistrala a III-a avansează rapid. Gazetarul face o călătorie subterană pe acest tronson pentru a se pierde în exclamații de încântare în fața acestor „fapte remarcabile de muncă, ce poartă semnătura oamenilor crescuți la școala metroului, constructori obișnuiți de-a lungul timpului cu satisfacția performanțelor de muncă cu deosebită tenacitate, competență, dăruire și spirit revoluționar ca principale atribute ce caracterizează zi de zi activitatea complexă a acestor constructori încercați.” Constructorii acestei magistrale s-au angajat ca de 23 august 1989, adică la împlinirea a 45 de ani de la „marea revoluție antifascistă și antiimperialistă”, pe această magistrală să circule primele trenuri. Comitetul Politic Executiv aprobase cu trei zile mai înainte propunerile privind dezvoltarea în continuare a metroului și începerea în 1989 a lucrărilor de execuție pe noile tronsoane: Leontin Sălăjan - Policolor (4,1km) și Basarab - Grivița Roșie-1 Mai-Pajura (4,5km) tronsoane care ar fi urmat să fie puse în funcțiune cel mai târziu până la 23 august 1991.

Mircea Zaciu scrie în Jurnalul său: „Vizita lui Aurel întors de la București. Atmosfera e apatică, la Casă (Casa scriitorilor, n.S.Ș.) suspiciunea e generală. El, șanse să obțină o bursă Fulbright. Îmi cere o recomandare pentru asta. După-amiază, vine Tomuș, extrem de bolnav, slăbit, încovoiat de spate. Nu se poate hrăni, e disperat, acum se internează din nou la Medicală III, pentru noi investigații, De doi ani și mai bine, medicii îl investighează și nu dau un diagnostic bun. Cu toată starea lui rea, face planuri, iar răutatea lui a rămas intactă: mi-l ponegrește pe Deșliu, care ar fi un profitor și un escroc, iar Mircea Dinescu zice că nu e decât un „golan” în căutare de publicitate, având spatele asigurat de KGB. Firește, la noi nimeni nu poate face un act de curaj, căci imediat e taxat ori de nebun, ori de escroc, ori de vânător de reclamă ieftină și, mai nou, de „agent” sovietic. Numai buna-credință a gestului nu se pune. Suntem un popor de cârtitori și care caută cu orice preț să-și justifice lașitățile.”

Alexandru Călinescu trimite o scrisoare lui D.R. Popescu, președintele Uniunii Scriitorilor, prin care se solidarizează cu Mircea Dinescu. Drept urmare, i se interzice dreptul de semnătură.

Familia, rudele și colegii anunță moartea lui Tudor Vornicu (29 ianuarie 1926-2 aprilie 1989), om de televiziune, realizator tv și director de programe. A fost șeful Redacției Actualități din Televiziunea Română. A luat marele premiu Antena de chihlimbar la Festivalul internațional de programe muzicale de la Sopot în 1978. A primit premiul special ACIN 1988 pentru întreaga activitate și contribuția adusă la crearea școlii documentarului românesc de televiziune.

De vânzare „Stație chitară (sau orgă) 100W, Lab. Series, stare excepționară, 4 canale, parametric EQ, Compresion și alte posibilități efecte”; „Magnetofon, bicicletă Carting pentru copii 3-7 ani, televizor E 47”; „Amplituner Delia cu picup Unitra, egalizator, IEI, casete audio înregistrate muzică de colecție, televizor Sport și Național, cutie portbagaj fibră sticlă pentru motocicletă, casete video înregistrate post”; „Videorecorder Național, televizor Sport, radio și radiocasetofon auto, pendulă, vitrină, servantă, fotolii Drobeta, birou, Selena, căruț și căluț copii, set motor Dacia 1300”, „Vând (predau contract) apartament două camere decomandate, etaj 1, cu telefon, zonă Lacul Tei, mobilă sufragerie, dormitor, frigider, jachetă vulpe roșie, căciulă vulpe argintie”; „Radiocasetofon JVS nou, cort izoterm, saltele pneumatice, pat pliant, minimașină spălat rufe, stofe mobilă, autotransformator 500, camere Oltcit, televizor Star”.

Se cumpără „Gallé, Daum Nancy, similar, perfectă stare. Aștept provincia”; „Tabacheră email, medalion email, porțelanuri Sèvres, Kobalt, japonez, pahare, tavă”; „carpetă sau covor vechi original, Cezaria, Silban, Zeilic, Karamoniu”; „Bancnote, decorații, medalii, halbe, toate vechi pentru colecție”; „Motocicletă nouă peste 500 cmc, triploc, câine lup, pedigree, blitz profesional”; „Albume și clasoare pentru timbre, ilustrate și vederi”; „Ceas Patek, Philipe Vacheron Constantin, Schaffhausen, Roskopf sau cu cheiță, covoraș persan veritabil, tabacheră veche Tula”

La televizor, la ora 19, Telejurnal. 1 Mai - raport muncitoresc. La 19.25, Industria - programe prioritare. La 19.45 Știința pentru toți (color). La 20.10 Ctitorii ale Epocii de aur (color). La 20.30, Tezaur folcloric urmat la 21.00 de Programul de organizare și modernizare a localităților țării (color). Tradiție și continuitate. La 21.20, documentarul Din lumea capitalului (color). La 21.35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Emisiune de versuri patriotice, revoluționare (color). La 21.50, Telejurnalul. Programul se închide la 22.

XS
SM
MD
LG