Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 19 mai 1989


Atelierele școlare aveau și ele plan de producție, parte a Marelui Plan. Atelierul de lăcătuşerie de la Liceul Industrial „Griviţa Roşie”, Bucureşti, 1980. Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)
Atelierele școlare aveau și ele plan de producție, parte a Marelui Plan. Atelierul de lăcătuşerie de la Liceul Industrial „Griviţa Roşie”, Bucureşti, 1980. Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)

Vineri 19 mai 1989

Soarele răsare la ora 5.44 și apune la ora 20.40. Vremea este predominant frumoasă și caldă. Cerul este variabil, mai mult senin în sud-estul țării. În sud-vest se înregistrează înnourări accentuate. Cad averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă slab până la moderat. Dimineața se produce ceață pe alocuri în vestul și centrul țării și în zonele montane. Temperaturile maxime se situează între 24 și 30 de grade și cele minime nocturne între opt și 18 grade.

La liceele agroindustriale se învață de zor ABC-ul noii revoluții agrare. De pildă la Liceul Agroindustrial din Șimleu Silvaniei s-a desfășurat a treia sesiune de referate și comunicări științifice ale elevilor din liceele agroindustriale sub genericul „Știința- factor hotărâtor al înfăptuirii noii revoluții agrare.” Au participat o sută de elevi și cadre didactice din 14 județe. Manifestarea a fost organizată de Comitetul județean Sălaj și Inspectoratul școlar județean și este o acțiune înscrisă în siajul acelora care urmăresc să perfecționeze continuu „procesul de forma și educare comunistă, revoluționară a tinerei generații, integrarea organică a învățământului cu cercetarea și producția.” Dar ce și-a propus această sesiune de comunică? Eugen Teglaș a stat de vorbă cu prof. univ. dr. ing. Alexandru Salontai, rectorul Institutului Agronomic „Dr. Petru Groza” din Cluj-Napoca iar acesta i-a spus că manifestarea „își propune... să urmărească modul în care știu să învețe și să cerceteze elevii cu aptitudini deosebite, descoperirea unor potențiali cercetători, selecționarea unor probleme stringente cu care se confruntă diferite zone agricole din țară” etc.etc. Pe de altă parte, sesiunea este și o calea de a face schimb de experiență „într-o acțiune concretă de orientare școlară și profesională a elevilor din liceele agroindustriale.” Gazetarului i-au atras atenția câteva lucrări: cele despre hibrizii de porumb marca Pionier, cultivat pe diferite niveluri de fertilizare; modificarea unor parametri sanguini și constante fiziologice în timpul hrănirii la ovine; folosirea entomofagilor în combaterea dăunătorilor. Au fost în total 35 de lucrări dovedind pasiune, răbdare, cunoaștere. În cadrul acestei manifestări științifice a avut loc și un schimb de experiență pe tema: Activitatea organelor și organizațiilor UTC din școli pentru organizarea și desfășurarea unor acțiuni concrete de orientare școlaă și profesională în vederea stabilizării forței de muncă tinere în unități economice” iar gazetarul nu a putut să nu remarce „pasiunea și energia de care au dat dovadă participanții, performanța lor de a se înscrie încă de la această vârstă, printre cei care își pun talentul, priceperea și neodihna în slujba cercetării științifice într-un domeniu atât de important al economiei noastre socialiste – agricultura(...)”

Trustul de Antrepriză generală de construcții-montaj din Bacău a predat al 500-lea apartament din planul pe acel an, scrie Gh. Baltă de la Scânteia. Mai sunt în stadii diferite de construcție alte 2000 de apartamente din cele 3200 prevăzute în plan pe 1989. Au mai fost date în folosință numeroase alte apartamente comunele Poru Turcului, Sascut. Răcăciuni și altele din județul Bacău. „ De remarcat că, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, în localitățile județului au fost construite și date în folosința oamenilor muncii peste 70 000 de apartamente, precum și importante edificii social-culturale și de larg interes cetățenesc.”

Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România a organizat la Universitatea din Brașov o sesiune de comunicări științifice și referate cu tema „Comori de artă populară românească – izvor nesecat al conștiinței de neam.” La sesiune au fost prezentate lucrări scrise de studenți și cadre didactice din principalele centre universitate ale țării. Agerpres spune că toate aceste lucrări precum și referatele susținute în cadrul mesei rotunde cu tema „Tradiții ale cercetării monografice a localităților rurale din România” „au evidenția cu pregnanță preocupările colectivelor studențești pentru cercetarea folclorului, pentru păstrarea și promovarea valorilor autentice ale creației populare românești.”

Tinerețea este obiectiv obligată să se asocieze cu maturitatea.
Politruc de întreprindere

Constantin Varvara și Dumitri Timerman s-au dus să vadă pe teren, dacă nou-primiții membri de partid își merită carnetul roșu. Locul investigației? Întreprinderea Electronica, din București. Vor să vadă „dacă au confirmat încrederea ce li s-a acordat, în ce măsură organizația de partid îi ajută să treacă cu bine primele examene ale maturității comuniste prin implicarea lor în rezolvarea unor probleme pe care le ridică producția, viața în colectivul de muncă.” Acolo, la Electronica, media de vârstă este de 24 de ani iar cea a efectivului de membri de partid este de 28 de ani. Să afli ce drum au parcurs tinerii comuniști înseamnă să urmărești maturizarea întregii organizații, sunt de părere cunoscători, cei doi gazetari. Dar ce înseamnă maturizare politică? Simplu, o spun datele culese la fața loculi: îndeplinirea indicatorilor de plan, numărul ridicat de produse noi și reproiectate (la trei zile un produs nou sau reproiectat), devansul în aplicarea programului de modernizare a producției, procentul ridicat al policalificării (90 % din totalul personalului muncitor). Secretarul adjunct al comitetului de partid, Dumitru Victor, spunea că „tinerețea este obiectiv obligată să se asocieze cu maturitatea” și de aceea „organizația de partid se preocupă ca cei primiți în partid să dovedească și celorlalți tineri muncitori că acest lucru nu este numai necesar, dar și posibil.” Un exemplu de tânăr membru matur: Gheorghe Bădița care spune că două au fost momentele care i s-au întipărit pentru totdeauna în memorie. Ziua de 15 mai 1987, când în adunarea generală a organizație de partid „mâinile participanților se ridicau spre a consimți admiterea sa în partid, și prima sarcină de partid care a urmat la puțin timp după acest eveniment. A trebuit să găsească soluții de reducere a consumului de aluminiu și cupru la confecționarea ventilatorului cu acțiune principală pentru mașini-unelte. A lucrat cu un alt „om nou” de partid. La început separat. Apoi și-au comparat schițele și în cele din urmă au reușit să reducă greutatea ventilatorului de la 15 kg la nouă kg. La începutul lui 1989 Bădița a avansat în ierarhia partidului și a întreprinderii: a primit conducerea unei echipe de douăzeci de tineri. Au avut și o acțiune care s-a soldat cu un succes: le-a propus să viziteze cu toții muzeele Capitalei și au fost de acord. Printre sarcinile permanente încredințate tinerilor comuniști este și aceea de a imprima, prin activitatea lor, prin exemplul lor, un stil de muncă revoluționar organizației Uniunii Tineretului Comunist. Este și acesta un fel de a-i pregăti pe tineri să fie mai destoinici, mai receptivi la cerințele vieții sociale, reflectând deopotrivă „preocuparea în a le călăuzi pașii spre a se apropia cât mai mult de prototipul ideal al comunistului.” De asemenea, cei care au făcut recomandări pentru primirea unor noi membri au sarcină de la partid să se ocupe în continuare de noii comuniști, să-i ajute „să se integreze în viața de organizație, [să le fie] îndrumători și sfătuitori în depășirea unor momente grele, în perfecționarea pregătirii politice și profesionale.” Sunt importante, deopotrivă și învățământul politico-ideologic, și diverse acțiuni cultural-educative, întrucât acestea le lărgesc orizontul politic, îi maturizează pe noii membri de partid. La un an după ce a fost primit în organizație, fiecare tânăr trebuie să apară în fața adunării generale pentru a spune cum s-a achitat de răspunderile pe care le-a primit.

În județul Arad, peste cinci mii de tineri de la sate participă, în timpul liber, la lucrările de întreținere a plantelor prășitoare pe o suprafață de 2100 hectare și la plantarea răsadurilor în câmp. La Șantierul Naval Oltenița în cadrul inițiativei „Săptămâna record în producție și calitate” o sută de tineri participă la confecționarea provei unei motonave de 3300 tdw care urmează să fie livrată către un partener extern. În județul Botoșani, 2800 de tineri din consiliile unice Săveni, Bucecea și Săuceni participă în cadrul „Decadei record în întreținerea culturilor” la efectuarea lucrărilor de întreținere pe 175 de hectare de legume 324 de hectare de cereale și 142 de hectare de plante tehnice.

Uteciștii din Făgăraș organizează anual Zilele tineretului făgărășean, trecând astfel în revistă domeniile de activitate și realizările. Are loc o sesiune de comunicări științifice, de regulă la Combinatul Chimic, apoi acțiuni politico-ideologice și sportiv-turistice și, în finalul celor două săptămâni festive, un spectacol reprezentativ al tuturor formațiilor artistice locale. Șeful Comitetului UTC din oraș, Viorel Goia, îi spune lui Gheorghe Crișan de la Scânteia tineretului, că „avem prilejul de a reliefa cele mai interesante realizări, de a le face cunoscute publicului larg, de a ne evalua împlinirile cât și neajunsurile. Zilele se transformă astfel într-o adevărată sărbătoare a tinereții, benefică în efortul nostru de antrenare a uteciștilor la o intensă viață internă de organizație”. Și nu sunt puține reușitele, stabilește gazetarul. La Combinatul funcționează un Club al tinerilor ingineri. E o bază puternică pentru că acolo muncesc peste 4200 de uteciști. Clubul se remarcă, printre altele, și „prin modul în care se implică, sub directa coordonare a comisiei de resort din cadrul comitetului uzinal UTC, în soluționarea unor probleme tehnice și a unor teme de cercetare derivate din nevoile stringente ale producției.” Și la Întreprinderea de industrializarea și prelucrarea cartofului s-a dezvoltat cu ajutorul tinerilor o nouă tehnologie de fabricarea a fulgilor de cartofi și fasole. Dar, dincolo de personalul muncitor, comitetul UTC este extrem de interesat de cei peste 3000 de elevi din licee și școli generale membri ai organizației. Sunt trei licee și fiecare a înregistrat rezultate notabile în concursurile pe meserii sau în cadrul Festivalului Național Cântarea României. Viorel Goia spune că va face totul pentru a diversifica și mai mult activitatea, „mobilizând tinerii în toate punctele fierbinți ale bătăliei pentru progres, pentru o nouă calitate, pentru prosperitatea generală.” De aceea s-a gândit să înființeze o brigadă edilitar-gospodărească a tineretului, inclusă în programul acțiunilor de modernizare a localității, pentru a construi o pârtie de bob și sanie de dimensiuni olimpice la marginea Făgărașului.

Nicolae Ceaușescu îi trimite o telegramă lui Milan Pancevski pentru a-l felicita pentru alegerea în funcția de președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, transmițându-i „mult succes în îndeplinirea construcției socialiste în țara dumneavoastră, spre binele și prosperitatea popoarelor iugoslave vecine și prietene.” El spune că e convins că raporturile de prieteni și colaborare între partidele comuniste ale celor două țări „vor continua să se dezvolte în spiritul înțelegerii realizate la nivel înalt, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și socialismului.”

Mircea Zaciu face o călătorie la Mireș și Șoncuța „cu profesorul Bârlea, geograf, foarte simpatic” care-l ajută să caute, în cimitirul orășelului, piatra funerară a străbunicului său dar nu găsește nimic. Nici primăria nu-i este de niciun folos. Spera să dea acolo în arhive de ceva date. Nu găsește nimic. „Locurile, și ele aduc valuri de amintiri (ecouri) despre bunici: Finteuș, Pribilești, Fersig, probabil sate unde bunicul a dăscălit. Păduri de stejar. Poate de aici și numele unui sat: Stejera. Hideaga, alt loc auzit în copilărie, în casă. (...) Despre Iadăra, Tulgheș – sate sacrificate? Speranța, mereu jegoasa speranță: n-o fi chiar așa... va fi cumva... se va schimba. Doar în zona asta s-a născut expresia: că niciodată n-o fo` să nu hie cumva!”

ICE Mașinexportimport cu sediul în București, încadrează urgent, în condițiile legii 12/1971, dactilografe și traducători de limba rusă. Relații suplimentare, la sediul întreprinderii. Centrala pentru recuperarea, valorificarea materialelor refolosibile, București, organizează la 1 iunie 1989 concurs pentru ocuparea postului de contabil șef, vacant la Întreprinderea recuperarea, valorificarea materialelor refolosibile București, unitate de grad special.

De vânzare: „Dormitor Ludovic 15, bogat sculptat, alb, mobilă salonaș Ludovic 15, auriu, canapea, fotolii și măsuță Magda, măsuță rotundă Chipendalle, vitrină, diverse obiecte”; „Walkman, butelie aragaz, cărucior sport RPB, mașinuță cu pedale și pătuț”;„ Stil bibliotecă, vitrină, birou, fotoliu, măsuță, bar, covoare”; „Bibliotecă, bicicletă pliantă, jachetă 42-44 piele”; „Covoare, blănuri, costume, rucsacuri, valize, suport note, tacâmuri, casnice”; „Sufragerie Covasna, cameră copil (unicat), bucătărie cu hotă, marmură albă, dublură geamuri, bloc Calea Griviței”; „Dormitor deosebit, garnitură fotolii, mobilă bucătărie, cuier, oglindă, carpete, scară bibliotecă, sufragerie vieneză”

Se cumpără:„ Instalație pentru săpat puțuri de apă”; „Robot bucătărie, congelator, frigider, mari, toate noi”; „Două covoare persane 2x4 m (sau mochetă), frigider, aerotermă, șifonier, bufet cu vitrină sufragerie negru, recamier și două fotolii”; „Canapea și fotolii din piele, tapet deosebit, gresie”; „Discuri simfonice (operă) dirijor Toscanini, Stokowski, Karl Schuricht, Karajan”; „Mobilă veche stil, lustre, diverse obiecte decorative de bună calitate”

La televizor emisiunea începe la ora 19.00 cu Telejurnalul urmat la 19.25 de Tezele și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu – program de muncă și acțiune revoluționară. La 19.45 România în lume (color). La 20.05 Copiii cântă patria și partidul. Program literar-muzical-coregrafic. La 20.25 Învățământ, cercetare, producție (color). Pregătirea forței de muncă la nivelul cerințelor dezvoltării economice și sociale a patriei. La 20.45 Omul și sănătatea. La 21.05 Concertul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii pe platforma industrială a municipiului Buzău. La 21.20 Univers, materie, viață (color) Emisiune de educație materialist-științifică. La 21.50 Telejurnal. Emisiunea se încheie la 22.00.

La Opera Română, Bărbierul din Sevilla. La Teatrul de Operetă, Mamzelle Nitouche. La Teatrul Național în Sala Mare, Harap Alb. În sala Amfiteatru este programată piesa Vassa Jeleznova iar în sala Atelier, Între patru ochi. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, sala Studio, se joacă Hamlet. La Teatrul de Comedie, Turnul de fildeș. La Nottara, sala din bulevardul Magheru, Micul infern iar la sala Studio, Amintirile Sarei Bernhardt. La Teatrul Mic, O scrisoare pierdută. La Giulești (sala Majestic) Pescărușul. Teatrul Ion Creangă a programat Muzicanții veseli (matineu) și De la Stan și Bran la Muppets (seara). La Ateneul Român, Centenar Eminescu, iar la Sala Studio, Treptele afirmării. La Circul de Stat, Vedetele Circului din Varșovia.

La cinema rulează O vară cu Mara, Martori dispăruți, Maria și Mirabela în Tranzistoria, Vacanța cea mare, Noi cei din linia întâi, De la literatură la film, Burlacul căsătorit, Zilele filmului indian: Casa și lumea (ambele serii), Inimă rece, Fotografiile Sidoniei, Întâlnire amânată, Cântecele lui Benny More, Șatra.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG