Linkuri accesibilitate

Moștenirea lui Dragnea: jurnaliștii și angajații TVR, tratați ca funcționari publici printr-o procedură privind conduita etică


Romania - TVR building

În 27 februarie 2020 pe Intranetul TVR apărea un document intitulat Procedură privind conduita etică în SRTV, elaborat de András Demeter, coordonatorul Casei de producție, Laurențiu Oprea- Serviciul Drepturi de autor, Adrian Fulea-Compartiment Informații Clasificate, Roxana Ionescu-Departament Juridic. Mai apar, fără semnătură, coordonatorii TVR Craiova și TVR Iași, însă aceștia nu mai sunt menționați în versiunile ulterioare.

Documentul poartă aprobarea Președintei-Director General, Doina Gradea, care a comunicat către toate departamentele că Procedura trebuie adoptată prin semnătură de toți angajații, iar pentru colaboratorii externi se va include în contracte obligația de a o respecta. Societatea Română de Televiziune-SRTV, ca dealtfel și Societatea Română de Radio-SRR, sunt printre cele mai reglementate instituții publice din România.

Se organizează conform Legii 41/1994, au Contracte Colective de Muncă și au adoptat zeci de regulamente, coduri, decizii. SRTV are Regulament de Organizare și Funcționare-ROF, Regulament Intern, Regulament pentru bloguri, Regulament pentru participări la conferințe, Cod de conduită pentru angajați și colaboratori, Regulament de comunicare, Regulament de producție, Regulamentul arhivei, Regulament Festival Cerbul de Aur, chiar și o tentativă de Cartă a TVR. Conform art.10 din lege, jurnaliștii elaborează Statutul ziaristului din SRTV, ceea ce s-a întâmplat încă din martie 1999, cu Comisia de Etică și Arbitraj aferentă, care are și ea un regulament.

Un monument de confuzie

Ce este această Procedură privind conduita etică elaborată de angajați care nu sunt jurnaliști? András Demeter, principalul autor, invocă obligații impuse de Secretariatul General al Guvernului în 2018 de a înființa o structură numită Sistemul de Control Intern Managerial-SCIM care are în vedere, printre cele 16 standarde de implementat, și un standard etic. Demeter este președintele acestei structuri care reunește reprezentanți din toate departamentele instituției.

„Însă” – a declarat András Demeter pentru Radio Europa liberă - „cum nu exista un Cod etic, a trebuit să facem unul ca să intrăm în stadardul 2. Asta este Procedura de conduită etică”. Controale de acum 2-3 ani ale SGG și de la Finanțe ar fi accelerat redactarea documentului. Reglementările invocate ca sursă a inventării Procedurii sunt cu precădere hotărâri, ordonanțe și legi referitoare la instituții unde angajații au statut de funcționar public: Ordinul 600/2018 al SGG privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, OUG 57/2019 Codul Administrativ, H.G.525/2016 privind Strategia Funcției Publice, H.G.583/2016 privind Stategia Națională Anticorupție, Legea 161/2003 privind transparența în instituțiile publice ș.a. Procedura care „reglementează normele de conduită etică a salariaților” și devine operativă prin semnătura de luare la cunoștință, este departe de a fi un cod de conduită etică, așa cum este el definit de orice ghid.

Deși intitulat „procedură”, reglementul de 21 pagini nu indică nici ce anume trebuie implementat procedural, nici cum. O procedură se referă în general la un document anterior, în cazul acesta un Cod de conduită, căruia îi indică modalitatea de aplicare. Procedura privind conduita etică în SRTV este o compilație redundantă din mai multe reglementări în vigoare în televiziunea publică și din SRR, precum și paragrafe din acte normative, care amestecă principii, norme, standarde, măsuri administrative și contencioase, având tendința de a substitui toate reglementările elaborate în ani de instituție.

Sunt copiate secțiuni din Regulamentul Intern, din ROF, din Codul de conduită, din acte similare ale SRR, cărora li se adaugă și alte texte vădit din alt film, fiindcă așază în același document reglementări pentru Consiliul de Administrație și Comitetul Director. Amestecul și nebulozitatea produc o mare confuzie. Plină de umor absurd este formularea de la art.18, pct.7 „Salariaților SRTV nu le este permis să încalce legea, valorile, politicile ale (sic!) societății sau prezenta Procedură”.

Deși se declară obligatorie în Preambul, nerespectarea ei fiind considerată „abatere deosebit de gravă” sancționabilă „disciplinar și patrimonial”, Procedura nu indică nici tipologia sancțiunilor, nici proceduri definite. Documentul nu respectă condiția coerenței, devenind mai degrabă un ghid de rătăcire în hățiș.

Are TVR un Cod de conduită etică?

Are și n-are. În 2007 a fost elaborat un Cod de conduită pentru angajații și colaboratorii TVR plin de interdicții, exprimarea favorită fiind „angajații nu trebuie să”. Și acolo există norme etice, presărate cu avertismente, intimidări și obligații suspecte, dar fără sancțiuni precise. El a rămas suspendat pe Intranet, nefiind nici adoptat, nici aplicat, nici anulat.

În 2012 același cod era postat pe site-ul TVR. În 2016, Comisia de Etică și Arbitraj, intanță internă de arbitraj și garant al Statutului ziaristului din SRTV, întreba conducerea televiziunii dacă mai e valabil Codul de conduită din 2007. Răspunsul s-a lăsat așteptat, așa că unicul document valabil cu prevederi de conduită profesională și etică rămâne Statutul ziaristului, care stipulează drepturi, obligații, incompatibilități, norme de conduită etică a jurnaliștilor. Horia Grușcă, președintele Comisiei de Etică și Arbitraj ales în 2019, observă că printre documentele de referință ale Procedurii nu figurează Statutul Ziaristului și nici nu se ține seama de atribuțiile care revin prin lege comisiei.

Trebuie menționat că reglementele mediilor publice românești sunt pline de interdicții generate de secretomanie și de lipsa transparenței instituționale. Sunt cunoscute cazurile de jurnaliști care au fost concediați pentru prejudicierea „imaginii” TVR sau SRR, doar fiindcă și-au criticat șefii. Virusul confidențialității și al loialității, spaima de a nu fi dezvăluite „secretele” instituției, de a nu fi „denigrată” conducerea au născut reglementări stupide, conjuncturale, uneori cu adresă directă.

Într-un Regulament de Ordine Interioară de prin 2003-2004, modificat ulterior, conducerea avea voie să verifice e-mailurile angajaților. Spaima conducerii vine și din dependența politică a funcției, așa că încercările de a controla exprimarea liberă a jurnaliștilor și a salariaților, în contradicție cu Legea Avertizorului Public 571/2004, au fost permanente. Nici Procedura nu scapă de obsesiile eterne ale instituției, astfel la art.12.5 prevede interdicția ca salariații „să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau serviciului public în care îşi desfăşoară activitatea”.

Intenția de a suplini absența unui cod prin Procedura care „reglementează” și „stabilește normele de conduită etică”, este o eroare de fond. Când e vorba de etică, elaborarea larg consimțită, balanța între valorile morale individuale și cele instituționale nu pot lipsi, așa cum claritatea și aplicabilitatea sunt condiții minimale. De integritate și de normativele ei este nevoie în mediile publice și nimic nu îi împiedică pe salariați, ghidați de juriști, de experți etc., să redacteze un cod.

Consilierul de etică - un filtru toxic

Capitolul 6.3 din Procedură intitulat Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită etică, cuprinzând 9 articole, 4 secțiuni și aproape 40 de puncte, instituie o instanță inexistentă până acum în TVR, Consilierul de etică, numit de PDG pentru un mandat de 2 ani, repetabil. Art.26 stabilește că „Orice probleme legate de respectarea normelor de conduită, precum și initiațivele privind completarea și/sau modificarea normelor de conduită, cuprinse în prezenta Procedură, vor fi prezentate consilierului de etică”.

Acesta analizează cazul și are mână liberă să înainteze sau nu recomandări compartimentelor aferente cazului. Atribuțiile sale sunt vaste, deși pare că nu face altceva decât să consilieze: controlează aplicarea normelor prevăzute în Procedură, primeşte petiţiile şi sesizările privind încălcarea Procedurii în vederea analizării și stabilirii modului de acțiune, formulează recomandări în termen de 30 zile de la înregistrare, colaborează cu toate structurile societății, înregistrează și arhivează sesizările primate într-un registru special etc. Consilierul de etică raportează direct Președintelui-Director General.

„Consilierul de etică sabotează, practic, Comisia de Etică și Arbitraj”, menționează pentru Radio Europa liberă Horia Grușcă, președintele comisiei.„Sesizările privind etica jurnalistică ne sunt direct adresate, conform unui regulament propriu, nu este nevoie de nicio intermediere”. Straniu este că în 1 februarie, anterior elaborării Procedurii, PDG a desemnat déjà consilierul de etică în persoana lui András Demeter, pe perioada 1 februarie-5 mai 2020, instalat cu birou, telefon și adresă electronică.

Numirea, se arată în Decizia J10/31.01.2020, va fi adusă la cunoștință întregului personal al SRTV. Logica instituirii unui Consilier de etică, transferată unor companii de presă din acte normative ale unor instituții de administrație publică, este greșită. Legea de Organizare și Funcționare a SRR și SRTV nu prevede o astfel de poziție. Și nici nu e cazul. Relațiile instituționale sunt suficient de bine stabilite, ca să mai aibă nevoie de un intermediar.

Stufoasa Procedură extinde prerogativele Consilierului de etică mult peste ceea ce s-ar numi cazuri de conduită etică, prin mixtul de prevederi administrative, etice, contencioase. În schimb, restrânge decizia la un joc de doi: Consilierul de etică și Președintele-Director General.

MediaSind merge în instanță

Sindicatul Jurnaliștilor MediaSind, filiala TVR a lansat apelul ca salariații să nu semneze de luare la cunoștință, fiindcă semnătura conferă putere juridică Procedurii. Îngrijorarea pornește de la articolele care, spun sindicaliștii, sunt formulate astfel încât să se poată face concedieri fără bătaie de cap.„Redactată superficial - ignorând şi contrazicând norme deja existente -, şi adoptată în mod arbitrar, fără consultarea partenerului social semnatar al CCM SRTV - Federația FAIR-MediaSind şi a Consiliului de Administraţie, așa-numita Procedură de conduită etică dă posibilitatea angajatorului să concedieze oricând un angajat sau să rezilieze unilateral contractul cu un colaborator pentru orice critică sau pentru orice altă acțiune neconvenabilă conducerii, interpretată de aceasta ca aducând prejudicii de imagine TVR”, se arată în Apel.

Prevederile actului sunt considerate înșelătoare și ilegale, iar numirea lui András Demeter în poziția de Consilier de etică, e calificată ca ilegitimă, fiindcă a omis „criteriile de integritate şi de compatibilitate pe care ar trebui să le îndeplinească titularul poziţiei de Consilier de etică”. Comentariile pe Facebook, pe forumuri, ale angajaților TVR sunt defavorabile acestei desemnări. Ei știu că Demeter continuă să ocupe locul de membru în Consiliul de Administrație al SRR deși a fost declarat incompatibil în 2017 printr-o hotărâre definitivă a Înaltei Curți, cu interdicția de a ocupa timp de 3 ani funcții.

E greu de realizat, în aceste condiții, „climatul de încredere și respect reciproc între salariații SRTV”preconizat de Procedură. MediaSind a acționat SRTV în instanța de contencios administrativ pe data de 22 aprilie 2020 , solicitând anularea Procedurii privind conduita etică, aprobată prin Ordinul PDG.

Salariații TVR au devenit funcționari publici?

Acoperirea cu obligația de a constitui un Sistem de Control Intern Managerial așa cum prevede Ordinul 600/2018 al SGG și implicit bifarea standardului referitor la etică este cea mai problematică dintre toate. Se știe că în 2017 a fost desființată taxa radio-tv, finanțarea mediilor publice fiind de atunci asigurată de guvern, de la buget, după voia jupânului politic al momentului, Liviu Dragnea.

Dincolo de discuțiile despre pierderea independenței editoriale, apare o nouă ambiguitate în privința statutului instituției. Conform Legii 41/1994 actualizată în 2017, SRTV și SRR sunt „servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial”. Procedura tratează salariații – jurnaliști, personal artistic, tehnic sau administrativ – ca și cum ar fi funcționari publici, aplicându-le standarde destinate instituțiilor administrației publice, susținute cu acte normative specifice acestora, interpretând forțat finanțarea de la buget.

TVR și Radioul public sunt instituții aparținând sistemului mass-media, este așadar exclus ca ele să poată fi organizate în logică administrativă, unde decizia în chestiuni etice cade în sarcina unui „consilier de etică” în raport direct cu conducătorul unității. András Demeter apără Procedura argumentând că ea simplifică birocrația și e mai ușor de modificat decât un regulament:„Pleacă un document din Turn și până ajunge cu toate semnăturile în <carrefour> face 200 Km… Nu îmi e rușine cu această Procedură, am lucrat 2-3 luni la ea, în fond mi se aplică și mie”.

Dacă TVR vrea un Cod de conduită etică, trebuie să îl elaboreze deschis, cu participarea angajaților și a experților. Procedura venită „de sus” nu produce nici încredere, cum pretinde, nici „imaginea” și „prestigiul” de care este atât de preocupată televiziunea publică prin șefii ei, mai degrabă criticați decât lăudați. Președinta-Director General, Doina Gradea, a dat ordin ca Procedura privind conduita etică în SRTV să fie semnată de fiecare angajat până la data de 30 iunie 2020. Să vedem.

Facebook Forum

Vrei să primești știrile zilei pe e-mail?

Multimedia

Bachata Dance cu beneficiarii Centrului de zi Alzheimer din Cluj Napoca
Așteptați

Nici o sursă media

0:00 0:02:17 0:00
XS
SM
MD
LG